จำนวนผู้เข้าชมวันนี้ : 0000401
จำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด : 1132055

ศูนย์ ภาคเรียนที่ ปีการศึกษา ประเภท รหัสวิชา
** นำเม้าส์ชี้ไว้ที่ชื่อวิชาสักครู่ จะแสดงชื่ออาจารย์ผู้สอนและกลุ่มเรียน
ลำดับ รหัสวิชา กลุ่ม ชื่อวิชา ห้อง เวลา
501 2000306 02 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 11-205 อังคาร 13:00-15:40
502 2000306 03 ศิลปะในชีวิตประจำวัน 58-404 พฤหัสบดี 11:15-14:45
503 2002101 01 ทฤษฎีสี 2 -
504 2002101 02 ทฤษฎีสี 2 -
505 2004802 01 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์ -
506 2004802 02 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพออกแบบประยุกต์ศิลป์ -
507 2012106 01 วัสดุและเทคนิคศิลปะ 58-308 พฤหัสบดี 8:30-12:05
508 2021105 01 วาดเส้นประยุกต์ 50-307 อังคาร 8:30-12:05
509 2021112 01 ภาพทิวทัศน์ -
510 2031106 01 การออกแบบการพิมพ์ 50-306 ศุกร์ 8:30-12:05
511 2031106 02 การออกแบบการพิมพ์ 50-306 จันทร์ 8:30-12:05
512 2031107 01 การออกแบบโฆษณา 1 50-306 จันทร์ 13:00-16:35
513 2031107 02 การออกแบบโฆษณา 1 50-306 จันทร์ 13:00-16:35
514 2031114 01 การเขียนภาพประกอบ 50-203 อังคาร 13:00-16:35
515 2031114 02 การเขียนภาพประกอบ 50-203 อังคาร 13:00-16:35
516 2031201 01 เทคนิคการย้อมสี หอพัก101 พฤหัสบดี 8:30-12:05
517 2031201 02 เทคนิคการย้อมสี หอพัก101 พฤหัสบดี 8:30-12:05
518 2031404 01 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 มิติ 50-204 ศุกร์ 13:00-16:35
519 2031404 02 การออกแบบผลิตภัณฑ์ 2 มิติ 50-204 จันทร์ 8:30-12:05
520 2032402 01 การออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์ Lab.คอม206 ศุกร์ 8:30-12:05
521 2032404 01 เทคนิคการถ่ายภาพ 1 50-203 อังคาร 8:30-12:05
522 2032404 02 เทคนิคการถ่ายภาพ 1 50-203 พุธ 13:00-16:35
523 2041101 01 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 50-307 พุธ 8:30-10:15
524 2041101 01 ทฤษฎีการออกแบบผลิตภัณฑ์ 50-307 อังคาร 13:00-14:45
525 2041105 01 ผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน 58-202 จันทร์ 13:00-16:35
526 2042109 01 การออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 1 50-204 พฤหัสบดี 8:30-12:05
527 2042109 02 ออกแบบเครื่องปั้นดินเผา 1 50-204 พฤหัสบดี 8:30-12:05
528 2054801 01 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพนาฏศิลป์และการละคร 3 -
529 2061111 01 ขนบประเพณีของดนตรีไทย -
530 2061301 01 ทฤษฎีดนตรีสากล 1 -
531 2061409 01 ปฏิบัติคีย์บอร์ด 1 -
532 2061501 01 การจัดเก็บระบบข้อมูลดนตรี -
533 2061701 01 คอมพิวเตอร์ดนตรีขั้นพื้นฐาน -
534 2062102 01 ทฤษฎีดนตรีไทย -
535 2062113 01 ดนตรีพื้นบ้านไทยภาคใต้ -
536 2062217 01 ปฏิบัติดนตรีพื้นบ้านภาคใต้ 2 -
537 2062301 01 ทฤษฎีดนตรีสากล 2 -
538 2062306 01 ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแต่ศตวรรษที่ 18 ถึงปัจจุบัน -
539 2062309 01 การอำนวยเพลงเบื้องต้น -
540 2062408 01 ปฏิบัติกีตาร์ 4 -
541 2062415 01 ปฏิบัติรวมวงเล็ก 1 -
542 2063317 01 ประวัติดนตรีตะวันตกตั้งแต่ยุคโบราณถึง ค.ศ. 1750 -
543 2063325 01 การเรียบเรียงดนตรีสำหรับวงดุริยางค์ -
544 2063326 01 รูปแบบและการวิเคราะห์ดนตรีตะวันตก 1 -
545 2063402 01 ปฏิบัติเครื่องลมไม้ 5 -
546 2063706 01 การซ่อมสร้างอุปกรณ์ดนตรี -
547 2064405 01 ปฏิบัติเครื่องสายสากล 6 -
548 2064801 01 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี 3 -
549 2064801 02 การฝึกประสบการณ์วิชาชีพดนตรี 3 -
550 2064906 01 สัมมนาดนตรี -
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [ 11 ] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46