รายงานจำนวนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
จำนวนนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา จำแนกตามประเภท
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ
จำแนกตามหลักสูตร ประเภทการพ้นสภาพ และเพศ
จำแนกตามหลักสูตร คณะ ประเภทการพ้นสภาพ และเพศ
จำแนกตามหลักสูตร คณะ สาขาวิชา ประเภทการพ้นสภาพ และเพศ
 
จำแนกตามหลักสูตร คณะ สาขาวิชา รุ่นกลุ่ม ประเภทการพ้นสภาพ และเพศ
จำนวนนักศึกษาภาคกศ.บป.
 
จำแนกตามหลักสูตร ประเภทการพ้นสภาพ และเพศ
 
จำแนกตามหลักสูตร คณะ ประเภทการพ้นสภาพ และเพศ
 
จำแนกตามหลักสูตร คณะ สาขาวิชา ประเภทการพ้นสภาพ และเพศ
 
จำแนกตามหลักสูตร คณะ สาขาวิชา รุ่นกลุ่ม ประเภทการพ้นสภาพ และเพศ
     
    ***คำอธิบายสถานภาพนักศึกษา
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558
หน่วยงาน: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี
โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776