นักศึกษาภาคปกติ : จำแนกตามหลักสูตร คณะ สถานภาพนักศึกษา สาขาวิชาและเพศ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558
หน่วยงาน: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี
โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776