รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
ข้อมูล ณ วันที่ 10 ตุลาคม 2559
หน่วยงาน: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776