นักศึกษาภาคปกติ : จำแนกตามคณะ สาขาวิชา รุ่นกลุ่ม สถานภาพนักศึกษากำลังศึกษาอยู่และเพศ
คณะครุศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
คณะวิทยาการจัดการ
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
คณะศิลปกรรมศาสตร์
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
   
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559
หน่วยงาน: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี
โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776