รายงานจำนวนพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา ระดับปริญญาตรี
จำนวนนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา จำแนกตามประเภท
จำนวนนักศึกษาพ้นสภาพการเป็นนักศึกษาภาคปกติ / ภาคกศ.บป.
จำแนกตามคณะ ประเภทการพ้นสภาพ และเพศ
จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ประเภทการพ้นสภาพ และเพศ
 
จำแนกตามคณะ สาขาวิชา รุ่นกลุ่มนักศึกษา ประเภทการพ้นสภาพ และเพศ
ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2560
หน่วยงาน: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี
โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776