รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี
จำนวนนักศึกษาทั้งหมดแบบดูง่าย
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด
จำนวนนักศึกษา จำแนกตามระดับการศึกษา
จำนวนนักศึกษา จำแนกประเภทนักศึกษา
จำนวนนักศึกษา จำแนกประเภทคณะ
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ
จำแนกตามคณะ สาขาวิชา สถานภาพนักศึกษากำลังศึกษาอยู่และเพศ ของระดับปริญญาตรี
จำแนกตามคณะ สาขาวิชา รุ่นกลุ่ม สถานภาพนักศึกษากำลังศึกษาอยู่และเพศ ของระดับปริญญาตรี
จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ชั้นปี และเพศ ของระดับปริญญาตรี
จำนวนนักศึกษาภาคกศ.บป.
 
จำแนกตามคณะ สาขาวิชา สถานภาพนักศึกษากำลังศึกษาอยู่และเพศ ของระดับปริญญาตรี
 
จำแนกตามคณะ สาขาวิชา รุ่นกลุ่ม สถานภาพนักศึกษากำลังศึกษาอยู่และเพศ ของระดับปริญญาตรี
 
จำแนกตามคณะ สาขาวิชา ชั้นปี และเพศ ของระดับปริญญาตรี
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มกราคม 2560
หน่วยงาน: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์)
โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776