กิจกรรมนักศึกษาใหม่ (รวมทุกคณะ) ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคปกติ

วันที่ กิจกรรม สถานที่ ดูรายละเอียด/ติดต่อสอบถาม
กิจกรรมของคณะ
10-13 มิถุนายน 2562 (รอบแรก)
20-23 มิถุนายน 2562 (รอบสอง)
น้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์
(เฉพาะคณะวิทยาการจัดการ)
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของคณะที่ตนสังกัด คณะวิทยาการจัดการ
http://mgt.skru.ac.th/
14-16 มิถุนายน 2562
(แจ้งเปลี่ยนแปลงจากกำหนดการเดิม)
น้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์
(เฉพาะคณะเทคโนโลยีการเกษตร)
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของคณะที่ตนสังกัด คณะเทคโนโลยีการเกษตร
https://agri.skru.ac.th/kv5/
16-18 มิถุนายน 2562 น้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์
(เฉพาะคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี)
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของคณะที่ตนสังกัด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
https://sci.skru.ac.th/
17-21 มิถุนายน 2562 น้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์
(เฉพาะคณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์)
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของคณะที่ตนสังกัด คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์
http://human.skru.ac.th/
20-22 มิถุนายน 2562 น้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์
(เฉพาะคณะครุศาสตร์)
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของคณะที่ตนสังกัด คณะครุศาสตร์
http://edu.skru.ac.th/
21-23 มิถุนายน 2562 น้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์
(เฉพาะคณะคณะศิลปกรรมศาสตร์)
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของคณะที่ตนสังกัด คณะศิลปกรรมศาสตร์
https://skruart.skru.ac.th/
รอติดตามจากเว็บไซต์คณะ น้องพี่ปาริฉัตรสัมพันธ์
(เฉพาะคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม)
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์ของคณะที่ตนสังกัด คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
https://techno.skru.ac.th/
กิจกรรมของมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
25 มิถุนายน 2562 กิจกรรมสานสัมพันธ์ปาริฉัตรช่อใหม่
(การแต่งกายชุดพละโรงเรียนเดิม)
รายละเอียดจะแจ้งให้ทราบทางเว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา กองพัฒนานักศึกษา
http://std-aff.skru.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 074-260242
26 มิถุนายน 2562
เวลา 08.30 - 16.30 น.
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่
และประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2562
(การแต่งกายชุดพละโรงเรียนเดิม)
หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
http://regis.skru.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-8839-8999-1
26-28 มิถุนายน 2562 นักศึกษารหัส 62 ที่รายงานตัวแล้วตรวจสอบรหัสนักศึกษาในเว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th และลงทะเบียนเรียนผ่านระบบบริการการศึกษา/ดูตารางเรียนพร้อมเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไป http://regis.skru.ac.th ระบบออนไลน์ผ่าน Internet เว็บไซต์ http://regis.skru.ac.th ระบบบริการการศึกษา http://regis.skru.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 0-8839-8999-1
27 มิถุนายน 2562 ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ (ช่วงเช้า) ฝึกซ้อมพิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (ช่วงบ่าย) (การแต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กองพัฒนานักศึกษา
http://std-aff.skru.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 074-260242
28 มิถุนายน 2562 พิธีอัญเชิญตรามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา (การแต่งกายชุดนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา) หอประชุมเฉลิมพระเกียรติฯ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
กองพัฒนานักศึกษา
http://std-aff.skru.ac.th
หมายเลขโทรศัพท์ 074-260242
1-5 กรกฎาคม 2562 เรียนปรับพื้นฐาน (การแต่งกาย ชุดนักเรียนโรงเรียนเดิม) มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คณะที่ตนเองสังกัด
8 กรกฎาคม 2562 วันเปิดภาคเรียนที่ 1/2562