แบบประเมินความพึงพอใจในการให้บริการ
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำชี้แจง : แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่งต่อการนำไปพัฒนาและปรับปรุงการให้บริการของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป

1. ความพึงพอใจด้านกระบวนการ หรือขั้นตอนการให้บริการ
               
2. ความพึงพอใจด้านบุคลากร เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการ
               
3. ความพึงพอใจด้านสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก
               
4. ความพึงพอใจด้านระยะเวลาของการให้บริการ
               
5. ความพึงพอใจด้านคุณภาพการบริการหรือผลการให้บริการโดยรวม
               

ข้อเสนอแนะ