สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

โครงการศึกษาดูงาน ณ สำนักส่เงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม วันที่ 12 มิถุนายน 2562 และ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร วันที่ 14 มิถุนายน 2562

วันที่ 22 พ.ค. 2561 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : TQF เพื่อรองรับมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพคุณภาพภายในระดับหลักสูตร

วันที่ 13 มี.ค. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน เรื่อง การเปลี่ยนวิธีคิดและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์เกี่ยวกับศิลปการสอนและการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน

วันที่ 16 ส.ค. 60 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทิศทางในการกำหนดผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และบูรณาการเรียนการสอนของผู้สอนระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรองการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE)

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสอนของอาจารย์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิทยากร ผศ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติและ อ.ธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร48 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 15 ก.ค. 2559

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสอนของอาจารย์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิทยากร ผศ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติและ อ.ธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร48 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 14 ก.ค. 2559