สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ประมวลภาพกิจกรรมทั้งหมด

วันที่ 16 ส.ค. 60 สัมมนาเชิงปฏิบัติการ ทิศทางในการกำหนดผลการเรียนรู้ (Learning Outcomes) ให้สอดคล้องตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ (TQF) และบูรณาการเรียนการสอนของผู้สอนระดับอุดมศึกษาเพื่อรับรองการสอนรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (GE)

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสอนของอาจารย์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิทยากร ผศ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติและ อ.ธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร48 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 15 ก.ค. 2559

โครงการสัมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการสอนของอาจารย์โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โดยวิทยากร ผศ.ขัณธ์ชัย อธิเกียรติและ อ.ธนารักษ์ สารเถื่อนแก้ว ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคาร48 มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา วันที่ 14 ก.ค. 2559