slideshow_large

คลิก...ตรวจสอบ บันทึกข้อมูลนักศึกษา เพื่อใช้ข้อมูลทำบัตรนักศึกษาอิเล็กทรอนิกส์
เข้าสู่เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน