หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

Warning: mysqli_connect(): (HY000/2002): A connection attempt failed because the connected party did not properly respond after a period of time, or established connection failed because connected host has failed to respond. in C:\xampp\htdocs\fix_mysql.inc.php on line 55

Warning: mysqli_select_db() expects parameter 1 to be mysqli, bool given in C:\xampp\htdocs\fix_mysql.inc.php on line 72

Warning: mysqli_query() expects parameter 1 to be mysqli, bool given in C:\xampp\htdocs\fix_mysql.inc.php on line 90
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชาที่เปิดสอนคำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)

GESC: กลุ่มวิชาคณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (เรียนไม่น้อยกว่า 6  หน่วยกิต)

บังคับเรียน  3   หน่วยกิต

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้