หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป

รายวิชาที่เปิดสอนคำอธิบายรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)

GESS: กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์  (เรียนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต)

บังคับเรียน  3   หน่วยกิต

เลือกเรียน ไม่น้อยกว่า 3 หน่วยกิต จากวิชาดังต่อไปนี้