กรอก E-mail เพื่อแสดงสาขาวิชาที่สนใจ

สาขาวิชา/จำนวนรับ แยกตามสาขาวิชา (click ที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับข้อมูล)
มรภ. ชื่อสาขาวิชา รหัส เปิดรับ คุณสมบัติ
มรภ.สุราษฎร์ฯการศึกษาปฐมวัย 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี
คณะครุศาสตร์
101151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนน (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 3.00
3. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5
มรภ.สุราษฎร์ฯคณิตศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี
คณะครุศาสตร์
102151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต เท่านั้น
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 3.00
3. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET คะแนน GAT PAT1 PAT5
มรภ.สุราษฎร์ฯภาษาอังกฤษ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี
คณะครุศาสตร์
103151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
3. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET GAT และ PAT5
มรภ.สุราษฎร์ฯวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี
คณะครุศาสตร์
104151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต เท่านั้น
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.75
3. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET GAT PAT2 PAT5
มรภ.สุราษฎร์ฯภาษาไทย 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี
คณะครุศาสตร์
105151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
3. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET GAT และ PAT5
มรภ.สุราษฎร์ฯคอมพิวเตอร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี
คณะครุศาสตร์
106151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต
2. คะแนน (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.75
3. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5
มรภ.สุราษฎร์ฯศิลปศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี
คณะครุศาสตร์
107151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
3. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET GAT PAT5 และ PAT6
มรภ.สุราษฎร์ฯสังคมศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) หลักสูตร 5 ปี
คณะครุศาสตร์
108151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.75
3. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET GAT และ PAT5
มรภ.สุราษฎร์ฯการจัดการโรงแรม(หลักสูตรนานาชาติ) 
บริหารธุรกิจ(บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว
1141201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯพัฒนาชุมชน 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2011201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใช้
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯภาษาไทย  
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
202151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใช้
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯภาษาอังกฤษ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
203151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใช้
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯการจัดการทางวัฒนธรรม 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2041101. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใช้
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯภาษาจีน 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2051201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใช้
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2061101. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใช้
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯจิตรกรรม 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2071101. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใช้
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯดนตรีสากล 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2081101. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใช้
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯการเมืองการปกครอง 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2091201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใช้
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯรัฐประศาสนศาสตร์ 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2101201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าใช้
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3011201. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต ศิลป์-คำนวณ หรือ ปวช.
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีอุตสาหกรรม วิชาเอกเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3021201. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณหรือ ปวช.
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทียบปวส.)วิชาเอกเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3031201. สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทียบปวส.)วิชาเอกเทคโนโลยีวัสดุและการผลิต 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3041201. สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯชีววิทยา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3051151. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯเคมี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3061151. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3071151. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3081151. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3091101. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯอนามัยสิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3101151. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯการจัดการภัยพิบัติ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3111201. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ศิลป์-คำนวณ หรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯพืชศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3121251. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ศิลป์-คำนวณ หรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3131201. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ศิลป์-คำนวณ หรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3141401. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ศิลป์-คำนวณ หรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3151401. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ศิลป์-คำนวณ หรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3161401. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ศิลป์-คำนวณ หรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3171201. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต ศิลป์- คำนวณ หรือ ปวช.
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(เทียบ ปวส.) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3181201. สำเร็จการศึกษาในระดับ ปวสหรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯสาธารณสุขชุมชน 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
319151. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
320151. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการตลาด 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4011101. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการจัดการทั่วไป 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4021251. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4031201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯการบริหารธุรกิจ วิชาเอกการเป็นผู้ประกอบการ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4041251. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯการเงินและการธนาคาร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4051251. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯการจัดการโลจิสติกส์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4061101. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
บัณฑิต(บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4071301. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯระบบสารสนเทศทางธุรกิจ วิชาเอกธุรกิจออนไลน์ 
บัณฑิต(บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4081201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯธุรกิจเกษตร 
บัณฑิต(บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4091301. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯธุรกิจอาหาร 
บัณฑิต(บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
410151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯการจัดการการธุรกิจค้าปลีก 
บัณฑิต(บธ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4111301. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
(รับทุนสนับสนุนจากบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 70% ตลอดการศึกษา (เฉพาะภาคเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00))
มรภ.สุราษฎร์ฯเศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4121201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯนิเทศศาสตร์ แขนงวิชาสื่อสารมวลชน 
นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4131101. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯนิเทศศาสตร์ แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์ 
นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4141101. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯบัญชี  
บัญชีบัณฑิต(บช.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4151101. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯบัญชี (เทียบ ปวส.) 
บัญชีบัณฑิต(บช.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4161201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯนิติศาสตร์ 
นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะนิติศาสตร์
8011201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. พิจารณาคัดเลือกจากคะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯพยาบาลศาสตร์  
พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) หลักสูตร 4 ปี
คณะพยาบาลศาสตร์
9011101.สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2.เกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) 2.50
3.ใช้ผลคะแนน ONET
4.ใช้ผลคะแนน 9 วิชาสามัญได้แก่ วิชาภาษาไทย ภาษาอังกฤษสังคม คณิตศาสตร์1 ฟิสิกส์ เคมี ชีววิทยา
5.อายุต้องไม่ต่ำกว่า 17 ปี บริบูรณ์ในวันปิดสมัคร (ผู้สมัครต้องตรวจสุขภาพผ่านจึงมีสิทธิ์เข้าศึกษา)