กรอก E-mail เพื่อแสดงสาขาวิชาที่สนใจ

สาขาวิชา/จำนวนรับ แยกตามสาขาวิชา (click ที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับข้อมูล)
มรภ. ชื่อสาขาวิชา รหัส เปิดรับ คุณสมบัติ
มรภ.ภูเก็ตการศึกษาปฐมวัย 
ครุศาสตรบัณฑิต
คณะครุศาสตร์
1013161. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช
หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET,GAT และ PAT 5
มรภ.ภูเก็ตดนตรีศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต
คณะครุศาสตร์
1023171. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช
หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET,GAT และ PAT 5
5. ในวันสอบสัมภาษณ์ มีการสอบภาคปฏิบัติทางด้านดนตรี
มรภ.ภูเก็ตคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต
คณะครุศาสตร์
1033471. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช
หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET,GAT,PAT 1 และ PAT 5
มรภ.ภูเก็ตวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ครุศาสตรบัณฑิต
คณะครุศาสตร์
1043411. ม.6 (วิทย์-คณิต)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช
หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET,GAT,PAT 2 และ PAT 5
มรภ.ภูเก็ตสังคมศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต
คณะครุศาสตร์
105341. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช
หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET,GAT และ PAT 5
มรภ.ภูเก็ตภาษาไทย 
ครุศาสตรบัณฑิต
คณะครุศาสตร์
1063151. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช
หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET,GAT และ PAT 5
มรภ.ภูเก็ตคณิตศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต
คณะครุศาสตร์
1073301. ม.6 (วิทย์–คณิต, ศิลป์-คำนวณ) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ย
ตลอดหลักสูตรวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.50
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช
หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET,GAT และ PAT 5
มรภ.ภูเก็ตเคมี 
ครุศาสตรบัณฑิต
คณะครุศาสตร์
1083171. ม.6 (วิทย์-คณิต) ที่มีผลการเรียนรายวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่าเกรด 2
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : : ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช
หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET,GAT, PAT 2 และ PAT 5
มรภ.ภูเก็ตภาษาอังกฤษ 
ครุศาสตรบัณฑิต
คณะครุศาสตร์
109351. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช
หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา
และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET,GAT และ PAT 5
มรภ.ภูเก็ตการจัดการท่องเที่ยวทางทะเล 
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
1113401. ม.6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตร วิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.00
หรือ ปวช. (เฉพาะประเภทวิชาพณิชยกรรม, คหกรรม, บริหารธุรกิจ และ
อุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
หมายเหตุ ผู้สมัครจะต้องมีทักษะการว่ายน้ำ โดยมีการทดสอบก่อน หากไม่ผ่าน
การทดสอบ ให้ลงทะเบียนเรียนวิชา 7345000 การว่ายน้ำเบื้องต้น ซึ่งเป็นวิชา
ปรับพื้นฐานและผ่านกระบวนการทดสอบ
เกณฑ์การสำเร็จการศึกษาตามหลักสูตร
1. มีคะแนนเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตร ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. สอบภาษาอังกฤษผ่านตามเงื่อนไขของสาขาวิชา คือ TOEICไม่ต่ำกว่า 400
หรือ TOEFL ไม่ต่ำกว่า 397 หรือ IELTS ไม่ต่ำกว่า 3.5 หรือเทียบเท่า
มรภ.ภูเก็ตการจัดการท่องเที่ยวและบริการ (หลักสูตรภาษาอังกฤษ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต
วิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
1123151. ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากในประเทศหรือต่างประเทศ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (๖ ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 หรือเทียบเท่า
สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดหลักสูตร
ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
4. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษา และการทำกิจกรรม
เสริมทักษะ
5. ใช้คะแนน O-NET
6. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2013471. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตภาษาอังกฤษ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2023681. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.80
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตภาษาไทย 
ศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2033421. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
204321. ม.6 หรือเทียบเท่า และสามารถไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม
ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนักศึกษา
รับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.70
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตการพัฒนาชุมชน 
ศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2053271. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตศิลปะการจัดการแสดง 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2063391. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตนวัตกรรมการออกแบบ 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2073281. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตทัศนศิลป์ 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2083381. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 1.80
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตรัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2093801. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตนิติศาสตรบัณฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2103611. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตวิทยาศาสตร์ (วิชาเอกเคมี/ เอกชีววิทยา) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3013471. ม.6 (วิทย์-คณิต)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตเทคโนโลยีดิจิทัล (วิชาเอกวิทยาการคอมพิวเตอร์/วิชาเอกเทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3023681. ม.6 (วิทย์–คณิต, ศิลป์-คำนวณ) หรือ
ปวช. (เฉพาะคอมพิวเตอร์, ไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์)
2. ใช้คะแนน O-NET
3. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตคหกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3033781. ม.6 หรือเทียบเท่าที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ
ปวช. (ประเภทวิชาคหกรรม, อุตสาหกรรมการท่องเที่ยว)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3043461. ม.6 (วิทย์-คณิต)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3053471. ม.6 (วิทย์–คณิต, ศิลป์-คำนวณ)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3063491. ม.6 (วิทย์- คณิต) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์
ไม่ต่ำกว่า 2.30 และวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.30
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.30
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตเทคโนโลยีอุตสาหการ 
เทคโนโลยีบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3073361. ม.6 หรือ ปวช.(อุตสาหกรรม)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3083251. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตการจัดการท่องเที่ยวและบริการ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
4013801. ม.6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.50
หรือ ปวช. (เฉพาะประเภทวิชาพณิชยกรรม, คหกรรม, บริหารธุรกิจ, ธุรกิจโรงแรม
และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
4023791. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตการตลาด 
บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
4033981. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
4043861. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการเพื่อเป็นผู้ประกอบการ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
4053561. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตบริหารธุรกิจบัณฑิต (การจัดการธุรกิจไมซ์และอีเวนต์) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
4063431. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตการจัดการธุรกิจโรงแรม 
บริหารธุรกิจบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
4073271. ม.6 หรือเทียบเท่า และมีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารดี และมีทัศนคติที่ดี
กับงานบริการ
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตบัญชีบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
4083571. ม.6 (วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, ศิลป์คณิต) หรือ
ปวช.(เฉพาะการบัญชี, การตลาด, คอมพิวเตอร์)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตนิเทศศาสตรบัณฑิต 
นิเทศศาสตรบัณฑิต
คณะวิทยาการจัดการ
4093311. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตเทคโนโลยีอาหาร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5013461. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. ใช้คะแนน O-NET
3. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตเทคโนโลยีการประมง 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5023401. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 
วิทยาศาสตรบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5033471. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61
มรภ.ภูเก็ตการจัดการพืชสวนและภูมิทัศน์ 
เทคโนโลยีบัณฑิต
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5043451. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (6 ภาคเรียน) : ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน O-NET
4. ผู้ที่ไม่มีผลคะแนนสอบวิชา O-NET ให้สอบข้อเขียน (ปรนัย) ในวันที่ 24 พ.ค. 61