กรอก E-mail เพื่อแสดงสาขาวิชาที่สนใจ

สาขาวิชา/จำนวนรับ แยกตามสาขาวิชา (click ที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับข้อมูล)
มรภ. ชื่อสาขาวิชา รหัส เปิดรับ คุณสมบัติ
มรภ.สุราษฎร์ฯการศึกษาปฐมวัย 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
101151. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.นครศรีฯการศึกษาปฐมวัย 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1012111. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ใช้คะแนนรวม ONET, คะแนน GAT รวม และ คะแนน PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.ภูเก็ตการประถมศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1013301. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET, GAT และ PAT 5
มรภ.สงขลาภาษาไทย 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1014151. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน GPAX, V-net และ PAT5
มรภ.ยะลาการศึกษาปฐมวัย 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1015661. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.สุราษฎร์ฯคณิตศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
102151. สำเร็จกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. คะแนน ONET คะแนน GAT, PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.นครศรีฯคณิตศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
102241. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 12 หน่วยกิต
4. ใช้คะแนนรวม ONET, คะแนน GAT รวม และ คะแนน PAT (ความถนัดทางคณิตศาสตร์ และความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.ภูเก็ตดนตรีศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
102351. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
3. ใช้คะแนน O-NET, GAT และ PAT 5
หมายเหตุ โปรดจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้มาในวันสอบสัมภาษณ์
2.1 เครื่องดนตรีที่ถนัด เพื่อใช้ในการสอบภาคปฏิบัติ ได้แก่
1) เครื่องดนตรีไทย ได้แก่ เครื่องดนตรีไทย ประเภทดีด สี ตี เป่า และขับร้องไทย 2) เครื่องดนตรีสากล ได้แก่ เครื่องเปียโน เครื่องกีตาร์ไฟฟ้า เครื่องลมไม้ (แซ็กโซโฟน ฟลูต คลาริเน็ท) เครื่องทองเหลือง (ทรัมเป็ท ทรอมโบน)เครื่องกระทบ (กลองชุด) และขับร้องสากล
2.2 บทเพลงที่ผู้เข้าสอบเตรียมมา เพื่อใช้ในการสอบภาคปฏิบัติ
2.3 ทดสอบความรู้จากการปฏิบัติ บันไดเสียงเมเจอร์สเกล (Major Scales)และไมเนอร์สเกล(Minor Scales) อย่างน้อย 4 ชาร์ป และ 4 แฟลต(สำหรับผู้เลือกแขนงดนตรีสากล)
2.4 ทดสอบทักษะพื้นฐานทางดนตรี เช่น ทักษะการอ่านโน้ต และทักษะทางโสตประสาท
มรภ.สงขลาภาษาอังกฤษ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1024151. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน GPAX, V-net และ PAT5
มรภ.ยะลาการสอนอิสลามศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1025341. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า และจบชั้นอิสลามศึกษาไม่ต่ำกว่าชั้นอิสลามศึกษาตอนกลาง
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.สุราษฎร์ฯภาษาอังกฤษ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
103151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่ต่ำกว่า 3.00
4. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.นครศรีฯคอมพิวเตอร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1032371. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ใช้คะแนนรวม ONET, คะแนน GAT รวม และ คะแนน PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.ภูเก็ตวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1033451 ม.6 (วิทย์-คณิต)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.70
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET, GAT และ PAT 5
มรภ.สงขลาสังคมศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1034101. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน GPAX, V-net และ PAT5
มรภ.ยะลาการประถมศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1035341. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.สุราษฎร์ฯวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1041101. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
3.คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. คะแนน ONET คะแนน GAT, PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.นครศรีฯดนตรีศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
104291. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนนรวม ONET, คะแนน GAT รวม และ คะแนน PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.ภูเก็ตสังคมศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1043121. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชา
สังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET, GAT และ PAT 5
มรภ.สงขลาสังคมศึกษา(จ.สตูล) 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1044101. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน GPAX, V-net และ PAT5
มรภ.ยะลาพลศึกษาและสุขศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1045341. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
4. มีสุขภาพร่างกายและจิตใจที่แข็งแรง สมบูรณ์
5. ทดสอบสมรรถภาพทางกาย
มรภ.สุราษฎร์ฯภาษาไทย 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
105151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายศิลป์-คำนวณ, ศิลป์-ภาษา หรือ วิทย์-คณิต
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 3.00
4. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.นครศรีฯพลศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1052101. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีผลการเรียนกลุ่มสาระสุขศึกษาและพลศึกษา อยู่ในเกณฑ์ ดี และมีความสามารถทางด้านกีฬาผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
4. ใช้คะแนนรวม ONET, คะแนน GAT รวม และ คะแนน PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.ภูเก็ตคณิตศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1053181. ม.6 (วิทย์–คณิต, ศิลป์-คำนวณ)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET, GAT, PAT 1 และ PAT 5
มรภ.สงขลาคณิตศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1054501. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต, สายคณิต-อังกฤษ หรือสายวิชาที่เรียนคณิตศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 12หน่วยกิต
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.ยะลาภาษาอังกฤษและเทคโนโลยีการศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1055341. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คะแนนเฉลี่ยภาษาอังกฤษ 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.00
4. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.สุราษฎร์ฯศิลปศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1061251. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.ทางด้านศิลปะและสาขาที่เกี่ยวข้อง)"
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75"
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาศิลปะไม่ต่ำกว่า 3.00
4. คะแนน ONET คะแนน GAT, PAT6 (ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์) และPAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.นครศรีฯฟิสิกส์ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1062141. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
4. ใช้คะแนนรวม ONET คะแนน GAT รวม และ คะแนน PAT (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.ภูเก็ตคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1063181. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.30
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET, GAT และ PAT 5
หมายเหตุ ให้ผู้สมัครจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) ในการจัดทำแฟ้มสะสมงาน กำหนดรูปแบบได้ตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในรูปแบบอินโฟกราฟิก เนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว แรงบันดาลในการประกอบวิชาชีพครูสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ให้ชัดเจนที่สุด ใน 1 หน้ากระดาษ
มรภ.สงขลาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1064501. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. คะแนน ONET คะแนน GAT คะแนน PAT2 และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู
มรภ.ยะลาภาษาไทย 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1065341. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)


มรภ.สุราษฎร์ฯสังคมศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
107151. สำเร็จการศึกษาศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาสังคมศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
4. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.นครศรีฯภาษาไทย 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1072101. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ใช้คะแนนรวม ONET, คะแนน GAT รวม และ คะแนน PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.ภูเก็ตพลศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1073151. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET, GAT และ PAT 5
หมายเหตุ โปรดนำชุดพลศึกษา มาในวันสอบสัมภาษณ์
มรภ.สงขลาการศึกษาปฐมวัย 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1074181. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
5. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน GPAX, V-net และ PAT5
มรภ.ยะลาภาษาอังกฤษ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1075341. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)


มรภ.สุราษฎร์ฯคอมพิวเตอร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1081301. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ และระดับ ปวช.สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 2.75
4. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.นครศรีฯภาษาอังกฤษ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1082101. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ใช้คะแนนรวม ONET, คะแนน GAT รวม และ คะแนน PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.ภูเก็ตภาษาไทย 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
10831. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET, GAT และ PAT 5
มรภ.สงขลาพลศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
108431. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน GPAX, V-net และ PAT5
มรภ.ยะลาสังคมศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1085341. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)


มรภ.นครศรีฯวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1092151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
4. ใช้คะแนนรวม ONET คะแนน GAT รวม และ คะแนน PAT (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์ และความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.ภูเก็ตภาษาอังกฤษ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1093141. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET, GAT และ PAT 5
มรภ.สงขลาการศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
109451. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน GPAX, V-net และ PAT5
มรภ.ยะลาภาษามลายู 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1095341. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. คะแนน O-NET คะแนน GAT และ PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)


มรภ.นครศรีฯศิลปศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
110241. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนนรวม ONET คะแนน GAT รวม และ คะแนน PAT (ความถนัดทางศิลปศาสตร์ และความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.ภูเก็ตเคมี 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1103121. ม.6 (วิทย์-คณิต) ที่มีผลการเรียนรายวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่าเกรด 2
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET, GAT และ PAT 5
มรภ.ยะลาวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
1105341. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT คะแนน PAT1 และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
4. เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพิ่มคะแนน PAT2

มรภ.นครศรีฯสังคมศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
111261. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนนรวม ONET, คะแนน GAT รวม และ คะแนน PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.ภูเก็ตการจัดการท่องเที่ยวและบริการ(ภาษาอังกฤษ)  
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
1113251. ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากในประเทศ หรือต่างประเทศ
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
หมายเหตุ
- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดหลักสูตร ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษา และการทำกิจกรรมเสริมทักษะ
มรภ.ยะลาคณิตศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
1115341. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT คะแนน PAT1 และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
4. เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพิ่มคะแนน PAT2

มรภ.นครศรีฯเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1122331. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนรวม ONET, คะแนน GAT รวม และ คะแนน PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.ยะลาคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและการเกษตร
1125341. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00
3. คะแนน O-NET คะแนน GAT คะแนน PAT1 และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
4. เฉพาะสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป เพิ่มคะแนน PAT2

มรภ.นครศรีฯนาฏศิลป์ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1132331. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนรวม ONET, คะแนน GAT รวม และ คะแนน PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.นครศรีฯอุตสาหกรรมศิลป์ 
ครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต(ค.อ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1142331. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนรวม ONET, คะแนน GAT รวม และ คะแนน PAT (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.สุราษฎร์ฯจิตรกรรม 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2011201. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯการพัฒนาชุมชน 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20121651. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2013351. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. สามารถไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง
3. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาภาษาไทย 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2014251. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.ยะลาภาษามลายู 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2015341. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

มรภ.สุราษฎร์ฯดนตรีสากล 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021201. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯการท่องเที่ยว 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2022151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตภาษาอังกฤษ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2023401. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาภาษาอังกฤษ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2024261. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า และมีเกรดเฉลี่ยกลุ่มทักษะทางภาษาอังกฤษไม่ต่ำกว่า 2.50
2. คะแนน ONET
3. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน V-net
มรภ.ยะลาภาษาอังกฤษ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2025411. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯรัฐประศาสนศาสตร์ (ปิดไม่รับรอบภาคี) 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20311. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯภาษาไทย 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2032151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2033451. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2034151. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนน ONET
3. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน V-net
มรภ.ยะลาภาษาจีน 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2035281. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯการเมืองการปกครอง 
รัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2041101. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯภาษาอังกฤษธุรกิจ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2042401. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตภาษาไทย 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2043401. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาการพัฒนาชุมชน 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2044381. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.ยะลาภาษาไทย 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2045261. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯพัฒนาชุมชน 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2051401. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯการจัดการสารสนเทศ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2052201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตการพัฒนาชุมชน 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2053401. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาสวัสดิการสังคม 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2054501. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนน ONET
3. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน V-net
มรภ.ยะลาการพัฒนาชุมชน 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20551081. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯภาษาอังกฤษ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
206151. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯการปกครองท้องถิ่น 
รัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2062501. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตทัศนศิลป์ 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2063451. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาภูมิสารสนเทศ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2064281. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต, สายศิลป์-คำนวณ
2. คะแนน ONET
มรภ.ยะลาสารสนเทศศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2065321. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯการจัดการวัฒนธรรม 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2071251. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯรัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2072401. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตนวัตกรรมการออกแบบ 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2073301. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลารัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2074111. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนน ONET
3. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน V-net
มรภ.ยะลาภาษาอาหรับ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2075231. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2081251. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯนิติศาสตร์ 
นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2082901. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตศิลปะการจัดการแสดง 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2083401. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ยะลาทัศนศิลป์และการออกแบบ(การออกแบบทัศนศิลป์ 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2085291. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯภาษาจีน 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2091101. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯการจัดการวัฒนธรรมเชิงเศรษฐกิจสร้างสรรค์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2092401. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตรัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2093351. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ยะลาทัศนศิลป์และการออกแบบ(การออกแบบกราฟิก) 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2095251. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯภาษาไทย (ปิดรับในรอบภาคี) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21011. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯออกแบบนิเทศศิลป์ 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2102301. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตนิติศาสตรบัณฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2103701. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ยะลารัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2105561. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.ยะลาการปกครองและกฎหมายมหาชน 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2115401. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.ยะลานิติศาสตร์ 
นิติศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21251041. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3011351. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.นครศรีฯวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3012351. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. ใช้คะแนนรวม ONET
มรภ.ภูเก็ตวิทยาศาสตร์(เคมี/ชีววิทยา) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3013401. ม.6 (วิทย์-คณิต)
2. ใช้คะแนน O-NET
มรภ.สงขลาฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3014351. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
2. คะแนน ONET
มรภ.ยะลาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3015691. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. คะแนน O-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3021251. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.นครศรีฯฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3022251. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. ใช้คะแนนรวม ONET
มรภ.ภูเก็ตคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3023301. ม.6 (วิทย์–คณิต, ศิลป์-คำนวณ)
2. ใช้คะแนน O-NET
มรภ.สงขลาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3024511. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
2. คะแนน ONET
มรภ.ยะลาเทคโนโลยีพลังงานทดแทน 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3025381. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์ -คณิตศาสตร์ หรือ ปวช.สาขาวิชาเครื่องกล ยานยนต์ เครื่องมือกลและซ่อมบำรุง ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เมคคาทรอนิกส์ การก่อสร้าง อุตสาหกรรม เทคโนโลยียางและพอลีเมอร์ เชื่อมโลหะ และช่างกลโรงงาน หรือเทียบเท่า
2. คะแนน O-NET สำหรับระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3031601.สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต, สายศิลป์คำนวณ, สายศิลป์-สังคม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯเคมี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3032251. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. แผนการเรียนเพิ่มเติมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. ใช้คะแนนรวม ONET
มรภ.ภูเก็ตเทคโนโลยีดิจิทัล(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3033201. ม.6 หรือ ปวช. (เฉพาะคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า)
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3034361. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต, สายคณิต-อังกฤษ
2. คะแนน ONET
มรภ.ยะลาฟิสิกส์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3035311. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. คะแนน O-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯชีววิทยา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3041251. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.นครศรีฯชีววิทยา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3042201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. แผนการเรียนเพิ่มเติมคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์
3. ใช้คะแนนรวม ONET
มรภ.ภูเก็ตเทคโนโลยีดิจิทัล(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3043251. ม.6 (วิทย์–คณิต, ศิลป์-คำนวณ) หรือ ปวช. (เฉพาะคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า)
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาเทคโนโลยียางและพอลิเมอร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3044231. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต, สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) อุตสาหกรรมยาง
2. คะแนน ONET
3. ผู้สมัครระดับ ปวช.อุตสาหกรรมยางใช้คะแนน V-net
มรภ.ยะลาเคมี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3045391. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน เฉพาะวิชาเคมีไม่น้อยกว่า 2.00
3. คะแนน O-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯเคมี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3051351. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.นครศรีฯสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3052201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. ใช้คะแนนรวม ONET
มรภ.ภูเก็ตคหกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3053351. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาชีววิทยา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3054231. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
2. คะแนน ONET
มรภ.ยะลาชีววิทยา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3055341. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. คะแนน O-NET

มรภ.สุราษฎร์ฯสัตวศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3061301. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.นครศรีฯเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3062501. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3063451. ม.6 (วิทย์-คณิต)
2. ใช้คะแนน O-NET
มรภ.สงขลาคหกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
306451. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย, สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) (อาหารและโภชนาการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง)
2. คะแนน ONET, GPAX และคะแนน GAT
3. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.ยะลาจุลชีววิทยา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3065291. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. คะแนน O-NET

มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3071251. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3072251. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. ใช้คะแนนรวม ONET
มรภ.ภูเก็ตเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3073201. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาจุลชีววิทยาประยุกต์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3074261. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
2. คะแนน ONET
มรภ.ยะลาเกษตรศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3075361. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. คะแนน O-NET

มรภ.สุราษฎร์ฯอนามัยสิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3081251. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิต
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.นครศรีฯคณิตศาสตร์(คณิตศาสตร์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3082101. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. ใช้คะแนนรวม ONET
มรภ.ภูเก็ตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3083301. ม.6 (วิทย์- คณิต) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.30 และวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.30
2. ใช้คะแนน O-NET
มรภ.สงขลาคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3084191. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
2. คะแนน ONET
มรภ.ยะลาสัตวศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3085311. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯพืชศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3091201. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์คำนวณ
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.นครศรีฯคณิตศาสตร์(สถิติ) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3092151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต
3. ใช้คะแนนรวม ONET
มรภ.ภูเก็ตเทคโนโลยีอุตสาหการ 
เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3093451. ม.6, ปวช. (อุตสาหกรรม) หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาเคมี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3094251. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
2. คะแนน ONET
มรภ.ยะลาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3095311. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. คะแนน O-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3101501. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯเกษตรศาสตร์(พัฒนาการเกษตรยั่งยืน) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
310271. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
3. ใช้คะแนนรวม ONET
มรภ.สงขลาการจัดการสิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3104241. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
2. คะแนน ONET
มรภ.ยะลาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร(วิทยาศาสตร์อาหารฮาลาล) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3105301. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. คะแนน O-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3111301. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทางด้านคอมพิวเตอร์
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯเกษตรศาสตร์(ประมง) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3112151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. แผนการเรียนวิทย์-คณิต หรือ ศิลป์-คำนวณ
3. ใช้คะแนนรวม ONET
มรภ.สงขลาสาธารณสุขชุมชน 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
311471. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
มรภ.ยะลาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3115321. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์หรือ ศิลป์ - คณิตศาสตร์ หรือเรียนคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 10 หน่วบกิต
2. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง ช่างอิเล็กทรอนิกส์ โทรคมนาคม และสาขาแมคคาทรอนิกส์
3. คะแนน O-NET
4. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯการจัดการภัยพิบัติ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3121301. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3122251. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า
2. เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
3. ใช้คะแนนรวม VNET
มรภ.สงขลาวิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3124241. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ
2. คะแนน ONET
มรภ.ยะลาวิทยาการคอมพิวเตอร์(เทียบโอน) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรีเทียบโอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3125401. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ
2. ใช้คะแนน V-NET
3. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
มรภ.สุราษฎร์ฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3131251. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.ยะลาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3135261. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
314151. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.ยะลาเทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรีเทียบโอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3145261. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ และสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
2. ใช้คะแนน V-NET
3. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
มรภ.สุราษฎร์ฯสาธารณสุขศาสตร์(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
315151. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.ยะลาวิทยาการธุรกิจสุขภาพ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3155151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย วิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. คะแนน O-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3161301. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(เทียบโอน) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรีเทียบโอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3171301. สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียนและใช้คะแนน VNET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3181201. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)(เทียบโอน) 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) ปริญญาตรีเทียบโอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3191351. สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียนและใช้คะแนน VNET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต) 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3201351. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน และใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต)(เทียบโอน) 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) ปริญญาตรีเทียบโอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3211351. สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน VNET
มรภ.สุราษฎร์ฯการบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)ปิดรับสมัครรอบภาคี 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
40111. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯบัญชีบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต(บช.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4012401. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตบริหารธุรกิจ(การเป็นผู้ประกอบการ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4013451. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4014691. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.ยะลานิเทศศาสตร์ 
นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4015381. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

มรภ.สุราษฎร์ฯการบริหารธุรกิจ(การตลาด) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4021301. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯเศรษฐศาสตรบัณฑิต 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4022301. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตบริหารธุรกิจ(การจัดการนวัตกรรมการบริการ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4023301. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4024311. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.ยะลาวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และสื่อดิจิทัล 
นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4025301. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

มรภ.สุราษฎร์ฯการบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4031301. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯนิเทศศาสตร์(การสื่อสารมวลชนดิจิทัล) 
นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4032301. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจการบิน) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4033451. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับงานบริการ
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาการตลาด 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4034491. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.ยะลาการตลาด 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4035231. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

มรภ.สุราษฎร์ฯการบริหารธุรกิจ(การเป็นผู้ประกอบการ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4041201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯนิเทศศาสตร์(การโฆษณาและประชาสัมพันธ์สมัยใหม่) 
นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4042351. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
40431001. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาการจัดการ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4044321. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.ยะลาการตลาด(เทียบโอน) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรีเทียบโอน
คณะวิทยาการจัดการ
4045311. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่าสาขาวิชาอื่นๆทุกสาขา
2. ใช้คะแนน V-NET
3. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
มรภ.สุราษฎร์ฯการเงินและการธนาคาร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4051601. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯการจัดการ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4052451. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตการตลาด 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4053801. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาการจัดการท่องเที่ยว 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
40541141. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
มรภ.ยะลาการจัดการ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
40551011. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯการจัดการโลจิสติกส์ ปิดรับรอบภาคี 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
40611. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4062451. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4063251. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลานิเทศศาสตร์ 
นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
406421. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.ยะลาการจัดการ(เทียบโอน) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรีเทียบโอน
คณะวิทยาการจัดการ
4065791. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่าสาขาวิชาอื่นๆทุกสาขา
2. ใช้คะแนน V-NET
3. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
มรภ.สุราษฎร์ฯระบบสารสนเทศทางธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4071601. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯการจัดการอุตสาหกรรมบริการ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4072201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตการจัดการธุรกิจโรงแรม 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4073301. ม.6 หรือเทียบเท่า และมีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารดี และมีทัศนคติที่ดีกับงานบริการ
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาเศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4074751. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต, คณิต-อังกฤษ และสายวิชาที่เรียนคณิตศาสตร์ จำนวนไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
มรภ.ยะลาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4075671. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯระบบสารสนเทศทางธุรกิจ(ธุรกิจออนไลน์) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4081651. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯการตลาด 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4082601. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตบัญชีบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต(บช.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4083751. ม.6 (วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, ศิลป์คณิต) หรือ ปวช. (การบัญชี, การตลาด, คอมพิวเตอร์)
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาการบัญชี 
บัญชีบัณฑิต(บช.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4084281. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.ยะลาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ(เทียบโอน) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรีเทียบโอน
คณะวิทยาการจัดการ
4085301. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่าสาขาวิชาอื่นๆทุกสาขา
2. ใช้คะแนน V-NET
3. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
มรภ.สุราษฎร์ฯธุรกิจเกษตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4091201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4092651. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตนิเทศศาสตรบัณฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4093451. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 1.80
3. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาการจัดการนวัตกรรมการค้า 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4094841. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.ยะลาเศรษฐศาสตร์ธุรกิจ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4095381. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

มรภ.สุราษฎร์ฯธุรกิจอาหาร ปิดรับรอบภาคี 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
41011. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.นครศรีฯธุรกิจค้าปลีก 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4102601. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
2. มีผลการเรียนเฉลี่ย ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ใช้คะแนน VNET
มรภ.ภูเก็ตการจัดการท่องเที่ยวและบริการ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4103451. ม.6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.40 หรือ ปวช. (เฉพาะประเภทวิชาพณิชยกรรม, คหกรรม, บริหารธุรกิจ ธุรกิจโรงแรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ยะลาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4105311. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

มรภ.สุราษฎร์ฯการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4111401. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
3. ดำเนินการเรียนการสอนแบบ Block Course ภาคเรียนละ 6 เดือน โดยเรียนภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัย 3 เดือนและฝึกภาคปฏิบัติที่ร้านเซเว่นอิเลฟเว่น 3 เดือน
4. รับทุนสนับสนุนจากบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 70% ตลอดการศึกษา(เฉพาะภาคเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00)
5. นักศึกษามีรายได้ระหว่างฝึกงาน และฟรีค่าที่พักระหว่างฝึกงานตลอดหลักสูตร
6. การันตีมีงานทำ 100%
มรภ.ยะลาการเงินการธนาคาร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4115341. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET

มรภ.สุราษฎร์ฯเศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4121201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.ยะลาการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4125331. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯนิเทศศาสตร์(สื่อสารมวลชน) ปิดรับรอบภาคี 
นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
41311. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.ยะลาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4135331. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.สุราษฎร์ฯนิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) 
นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4141101. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.ยะลาการจัดการธุรกิจการค้าสมัยใหม่(เทียบโอน) ปิดรับสมัคร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรีเทียบโอน
คณะวิทยาการจัดการ
41451. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่าทางด้านบริหารธุรกิจการค้าปลีก หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้คะแนน V-NET
3. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
มรภ.สุราษฎร์ฯบัญชีบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต(บช.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
415151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.ยะลาบัญชี 
บัญชีบัญฑิต(บช.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4155501. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET
3. สำหรับผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ใช้คะแนน V-NET
มรภ.ยะลาบัญชี(เทียบโอน) 
บัญชีบัญฑิต(บช.บ.) ปริญญาตรีเทียบโอน
คณะวิทยาการจัดการ
4165311. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)หรือเทียบเท่าสาขาวิชาบัญชี
2. ใช้คะแนน V-NET
3. ใช้วิธีการเทียบโอนตามระเบียบของมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน
มรภ.ภูเก็ตเทคโนโลยีอาหาร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5013501. ม.6 หรือเทียบเท่าที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาเกษตรศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5014221. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต, สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เกษตรกรรม หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.เกษตรกรรมหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.ภูเก็ตเทคโนโลยีการประมง 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5023401. ม.6 หรือเทียบเท่าที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5024291. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต, สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประมงหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.ประมงหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.ภูเก็ตการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5033351. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.สงขลาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5034281. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
มรภ.สุราษฎร์ฯการจัดการโรงแรม(นานาชาติ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
5041151. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
3. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี
4. สามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้
5. สามารถศึกษา ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุยได้
มรภ.สงขลาเทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช) 
เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5044131. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า ใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.สงขลาเทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์) 
เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5054311. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า ใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.สงขลาการผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร 
เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5064341. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า ใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.สงขลาดนตรีไทย 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
601411. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า ใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.สงขลานาฏศิลป์และการแสดง 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
602461. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า ใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.สงขลาทัศนศิลป์ 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
6034161. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า ใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.สงขลาการออกแบบ 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
6044291. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า ใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.สงขลาดุริยางคศิลป์ตะวันตก 
ดุริยางคศาสตรบัณฑิต(ดศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะศิลปกรรมศาสตร์
605491. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. คะแนน ONET
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
4. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่า ใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.นครศรีฯเทคโนโลยีโยธา 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7012401. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.สงขลาวิศวกรรมโลจิสติกส์ 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
701421. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต, คณิต-อังกฤษ หรือ สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.นครศรีฯวิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง) 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7022251. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ประเภทวิชาอุตสาหกรรม หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.สงขลาวิศวกรรมการจัดการและระบบการผลิต 
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต(วศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
702461. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทย์-คณิต, หรือสำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สายช่างอุตสาหกรรมทุกสาขา
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX)
3. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน GPAX และ V-net
มรภ.นครศรีฯวิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมไฟฟ้ากำลัง)(เทียบโอน) 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) ปริญญาตรีเทียบโอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7032251. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ประเภทวิชาอุตสาหกรรมสาขาไฟฟ้ากำลัง (เทียบโอนหน่วยกิต)
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.สงขลาเทคโนโลยีอุตสาหการ 
เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7034101. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบเท่า
2. คะแนน ONET
3. ผู้สมัครระดับ ปวช.หรือเทียบเท่าใช้คะแนน V-net
มรภ.นครศรีฯวิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม) 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7042251. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.สงขลาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(2ปีต่อเนื่อง) 
เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ปริญญาตรี 2 ปี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7044301. สำเร็จการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า ทางด้านอุตสาหกรรม สาขาวิชาไฟฟ้า การติดตั้งไฟฟ้า เครื่องกลไฟฟ้า เครื่องมือวัดอุตสาหกรรม เครื่องทำความเย็นและเครื่องปรับอากาศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. ใช้คะแนน V-Net
มรภ.นครศรีฯวิศวกรรมไฟฟ้า(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม)(เทียบโอน) 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) ปริญญาตรีเทียบโอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7052301. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (เทียบโอนหน่วยกิต)
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.สงขลาเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(2ปีต่อเนื่อง) 
เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ปริญญาตรี 2 ปี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7054181. สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าทุกสาขาวิชา
2. ใช้คะแนน V-Net
มรภ.นครศรีฯวิศวกรรมเครื่องกล 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7062101. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช.
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.นครศรีฯวิศวกรรมเครื่องกล(เทียบโอน) 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) ปริญญาตรีเทียบโอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
707281. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาเทคนิค เครื่องกล(พ.ศ. 2557) หรือ ปวส. ประเภทช่างอุตสาหกรรม (พ.ศ. 2546)(เทียบโอนหน่วยกิต)
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.นครศรีฯเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7082231. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทุกสาขา
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.นครศรีฯเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และอุตสาหกรรมดิจิทัล(เทียบโอน) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรีเทียบโอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7092101. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. สาขาที่เกี่ยวข้องด้านคอมพิวเตอร์(เทียบโอนหน่วยกิต)
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.นครศรีฯเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีออกแบบผลิตภัณฑ์) 
เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7102401. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.นครศรีฯเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการผลิต)  
เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7112301. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.นครศรีฯเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์ 
เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
712291. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. ใช้คะแนนรวม ONET
หรือ
1. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.นครศรีฯเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรมและโลจิสติกส์(เทียบโอน) 
เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ปริญญาตรีเทียบโอน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
7132151. สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. ทุกสาขา (เทียบโอนหน่วยกิต)
2. ใช้คะแนน VNET
มรภ.สุราษฎร์ฯนิติศาสตร์ 
นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะนิติศาสตร์
8011801. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯพยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะพยาบาลศาสตร์
9011101. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ไม่รับเทียบเท่า และมีผลการศึกษาดังนี้
1.1 มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50
1.2 มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
1.3 มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดภาคการศึกษา
3. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกาย และจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ วิชาชีพตามเกณฑ์สภาการพยาบาลกำหนด เช่น ตาบอดสีชนิด ความผิดปกติ ในการมองเห็น หูหนวกหรือหูตึง โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงมีปัญหาทางจิตเวช เช่น โรคจิต โรคประสาท รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ หรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกาย หรือคณะกรรมการรับนักศึกษาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
6. กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติต้องผ่านการทดสอบภาษาไทย
7. มีผลคะแนนสอบ O-NET
8. มีผลคะแนนสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ประกอบด้วย 1. วิชาภาษาไทย
2. วิชาภาษาอังกฤษ 3. วิชาสังคม 4 .วิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์-ศิลป์คำนวน)
5. วิชาฟิสิกส์ 6.วิ ชาเคมี 7. วิชาชีววิทยา
9.ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์