กรอก E-mail เพื่อแสดงสาขาวิชาที่สนใจ

สาขาวิชา/จำนวนรับ แยกตามสาขาวิชา (click ที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับข้อมูล)
มรภ. ชื่อสาขาวิชา รหัส เปิดรับ คุณสมบัติ
มรภ.สุราษฎร์ฯการศึกษาปฐมวัย 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
101151. ผู้สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.สุราษฎร์ฯคณิตศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
102151. สำเร็จกำลังศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคณิตศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. คะแนน ONET คะแนน GAT, PAT1 (ความถนัดทางคณิตศาสตร์) PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.สุราษฎร์ฯภาษาอังกฤษ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
103151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนไม่ต่ำกว่า 3.00
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาอังกฤษพื้นฐานไม่ต่ำกว่า 3.00
4. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.สุราษฎร์ฯวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1041101. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 3.00
3.คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 3.00
4. คะแนน ONET คะแนน GAT, PAT2 (ความถนัดทางวิทยาศาสตร์) PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.สุราษฎร์ฯภาษาไทย 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
105151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายศิลป์-คำนวณ, ศิลป์-ภาษา หรือ วิทย์-คณิต
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาภาษาไทยไม่ต่ำกว่า 3.00
4. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.สุราษฎร์ฯศิลปศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1061251. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า (ปวช.ทางด้านศิลปะและสาขาที่เกี่ยวข้อง)"
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียน ไม่ต่ำกว่า 2.75"
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาศิลปะไม่ต่ำกว่า 3.00
4. คะแนน ONET คะแนน GAT, PAT6 (ความถนัดทางศิลปกรรมศาสตร์) และPAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.สุราษฎร์ฯสังคมศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
107151. สำเร็จการศึกษาศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาสังคมศึกษาไม่ต่ำกว่า 3.00
4. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.สุราษฎร์ฯคอมพิวเตอร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1081301. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ และระดับ ปวช.สาขาที่เกี่ยวข้องทางด้านคอมพิวเตอร์
2. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสมในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 3.00
3. คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยในรายวิชาคอมพิวเตอร์ไม่ต่ำกว่า 2.75
4. คะแนน ONET คะแนน GAT และ PAT5 (ความถนัดทางวิชาชีพครู)
มรภ.สุราษฎร์ฯจิตรกรรม 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2011201. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯดนตรีสากล 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2021201. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯรัฐประศาสนศาสตร์ (ปิดไม่รับรอบภาคี) 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
20311. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯการเมืองการปกครอง 
รัฐศาสตรบัณฑิต(ร.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2041101. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯพัฒนาชุมชน 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2051401. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯภาษาอังกฤษ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
206151. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯการจัดการวัฒนธรรม 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2071251. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯสารสนเทศและบรรณารักษศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2081251. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯภาษาจีน 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2091101. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯภาษาไทย (ปิดรับในรอบภาคี) 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
21011. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3011351. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯคณิตศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3021251. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีมัลติมีเดียและแอนิเมชั่น 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3031601.สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต, สายศิลป์คำนวณ, สายศิลป์-สังคม และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯชีววิทยา 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3041251. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯเคมี 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3051351. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯสัตวศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3061301. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3071251. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯอนามัยสิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3081251. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทยาศาสตร์-คณิต
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯพืชศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3091201. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า สายวิทย์-คณิต หรือสายศิลป์คำนวณ
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีสารสนเทศ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3101501. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3111301. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายวิทย์-คณิต หรือศิลป์-คำนวณหรือผู้สำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. ทางด้านคอมพิวเตอร์
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯการจัดการภัยพิบัติ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3121301. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3131251. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าจากสถานศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรองที่เรียนวิชาวิทยาศาสตร์ ได้แก่ เคมี ชีววิทยา ฟิสิกส์ และคณิตศาสตร์
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯสาธารณสุขศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
314151. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯสาธารณสุขศาสตร์(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
315151. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าสายวิทย์-คณิต
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้คะแนน ONET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3161301. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(เทียบโอน) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรีเทียบโอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3171301. สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาช่างไฟฟ้าหรืออิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียนและใช้คะแนน VNET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม) 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3181201. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)(เทียบโอน) 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) ปริญญาตรีเทียบโอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3191351. สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.)
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียนและใช้คะแนน VNET
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต) 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3201351. สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายทุกสาขาวิชา หรือเทียบเท่า ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ทุกสาขาวิชา
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 5 ภาคเรียน และใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯเทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีวัสดุและการผลิต)(เทียบโอน) 
อุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต(อส.บ.) ปริญญาตรีเทียบโอน
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3211351. สำเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวส.) ทุกสาขาวิชา
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 4 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน VNET
มรภ.สุราษฎร์ฯการบริหารธุรกิจ(การจัดการทั่วไป)ปิดรับสมัครรอบภาคี 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
40111. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯการบริหารธุรกิจ(การตลาด) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4021301. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯการบริหารธุรกิจ(การบริหารทรัพยากรมนุษย์) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4031301. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯการบริหารธุรกิจ(การเป็นผู้ประกอบการ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4041201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯการเงินและการธนาคาร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4051601. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯการจัดการโลจิสติกส์ ปิดรับรอบภาคี 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
40611. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯระบบสารสนเทศทางธุรกิจ(คอมพิวเตอร์ธุรกิจ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4071601. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯระบบสารสนเทศทางธุรกิจ(ธุรกิจออนไลน์) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4081651. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯธุรกิจเกษตร 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4091201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯธุรกิจอาหาร ปิดรับรอบภาคี 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
41011. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯการจัดการธุรกิจค้าปลีก 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4111401. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
3. ดำเนินการเรียนการสอนแบบ Block Course ภาคเรียนละ 6 เดือน โดยเรียนภาคทฤษฎีที่มหาวิทยาลัย 3 เดือนและฝึกภาคปฏิบัติที่ร้านเซเว่นอิเลฟเว่น 3 เดือน
4. รับทุนสนับสนุนจากบริษัทซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) 70% ตลอดการศึกษา(เฉพาะภาคเรียนที่มีเกรดเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00)
5. นักศึกษามีรายได้ระหว่างฝึกงาน และฟรีค่าที่พักระหว่างฝึกงานตลอดหลักสูตร
6. การันตีมีงานทำ 100%
มรภ.สุราษฎร์ฯเศรษฐศาสตร์ 
เศรษฐศาสตรบัณฑิต(ศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4121201. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯนิเทศศาสตร์(สื่อสารมวลชน) ปิดรับรอบภาคี 
นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
41311. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯนิเทศศาสตร์(การประชาสัมพันธ์) 
นิเทศศาสตรบัณฑิต(นศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4141101. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯบัญชีบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต(บช.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
415151. สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯการจัดการโรงแรม(นานาชาติ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
5041151. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
3. มีพื้นฐานภาษาอังกฤษดี
4. สามารถออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการธุรกิจท่องเที่ยวได้
5. สามารถศึกษา ณ วิทยาลัยนานาชาติการท่องเที่ยว อำเภอเกาะสมุยได้
มรภ.สุราษฎร์ฯนิติศาสตร์ 
นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะนิติศาสตร์
8011801. สำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนนผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) 6 ภาคเรียนและใช้ผลคะแนน ONET (ม.ปลาย) หรือ ผลคะแนน VNET (ปวช.)
มรภ.สุราษฎร์ฯพยาบาลศาสตร์ 
พยาบาลศาสตรบัณฑิต(พย.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะพยาบาลศาสตร์
9011101. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับมัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญ ที่กระทรวงศึกษาธิการให้การรับรอง แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ไม่รับเทียบเท่า และมีผลการศึกษาดังนี้
1.1 มีผลคะแนนเฉลี่ยรวมไม่ต่ำกว่า 2.50
1.2 มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
1.3 มีผลการเรียนกลุ่มสาระวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.00
2. อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี และไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ นับถึงวันปิดภาคการศึกษา
3. ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 150 เซนติเมตร
4. มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่มีความพิการหรือผิดปกติทางด้านร่างกาย และจิตใจ อันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษาและการประกอบ วิชาชีพตามเกณฑ์สภาการพยาบาลกำหนด เช่น ตาบอดสีชนิด ความผิดปกติ ในการมองเห็น หูหนวกหรือหูตึง โรคหัวใจระดับรุนแรง โรคลมชักที่ยังไม่สามารถควบคุมได้ รวมถึงมีปัญหาทางจิตเวช เช่น โรคจิต โรคประสาท รวมถึงปัญหาทางจิตเวชอื่น ๆ หรือความพิการอื่น ๆ ซึ่งมิได้ระบุไว้ที่ผู้ตรวจร่างกาย หรือคณะกรรมการรับนักศึกษาเห็นว่าเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา
5. มีบุคลิกภาพที่เหมาะสม มีความประพฤติดี ไม่เคยมีชื่อเสียงเสียหาย ไม่เคยต้องโทษในคดีอาญา
6. กรณีที่ผู้สมัครเป็นชาวต่างชาติต้องผ่านการทดสอบภาษาไทย
7. มีผลคะแนนสอบ O-NET
8. มีผลคะแนนสอบ วิชาสามัญ 7 วิชา ประกอบด้วย 1. วิชาภาษาไทย
2. วิชาภาษาอังกฤษ 3. วิชาสังคม 4 .วิชาคณิตศาสตร์ (วิทย์-ศิลป์คำนวน)
5. วิชาฟิสิกส์ 6.วิ ชาเคมี 7. วิชาชีววิทยา
9.ต้องผ่านการสอบสัมภาษณ์