กรอก E-mail เพื่อแสดงสาขาวิชาที่สนใจ

สาขาวิชา/จำนวนรับ แยกตามสาขาวิชา (click ที่หัวตาราง เพื่อเรียงลำดับข้อมูล)
มรภ. ชื่อสาขาวิชา รหัส เปิดรับ คุณสมบัติ
มรภ.ภูเก็ตการประถมศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1013301. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET, GAT และ PAT 5
มรภ.ภูเก็ตดนตรีศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
102351. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
3. ใช้คะแนน O-NET, GAT และ PAT 5
หมายเหตุ โปรดจัดเตรียมสิ่งต่อไปนี้มาในวันสอบสัมภาษณ์
2.1 เครื่องดนตรีที่ถนัด เพื่อใช้ในการสอบภาคปฏิบัติ ได้แก่
1) เครื่องดนตรีไทย ได้แก่ เครื่องดนตรีไทย ประเภทดีด สี ตี เป่า และขับร้องไทย 2) เครื่องดนตรีสากล ได้แก่ เครื่องเปียโน เครื่องกีตาร์ไฟฟ้า เครื่องลมไม้ (แซ็กโซโฟน ฟลูต คลาริเน็ท) เครื่องทองเหลือง (ทรัมเป็ท ทรอมโบน)เครื่องกระทบ (กลองชุด) และขับร้องสากล
2.2 บทเพลงที่ผู้เข้าสอบเตรียมมา เพื่อใช้ในการสอบภาคปฏิบัติ
2.3 ทดสอบความรู้จากการปฏิบัติ บันไดเสียงเมเจอร์สเกล (Major Scales)และไมเนอร์สเกล(Minor Scales) อย่างน้อย 4 ชาร์ป และ 4 แฟลต(สำหรับผู้เลือกแขนงดนตรีสากล)
2.4 ทดสอบทักษะพื้นฐานทางดนตรี เช่น ทักษะการอ่านโน้ต และทักษะทางโสตประสาท
มรภ.ภูเก็ตวิทยาศาสตร์ทั่วไป 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1033451 ม.6 (วิทย์-คณิต)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.70
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET, GAT และ PAT 5
มรภ.ภูเก็ตสังคมศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1043121. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชา
สังคมศึกษา ไม่ต่ำกว่า 2.75
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET, GAT และ PAT 5
มรภ.ภูเก็ตคณิตศาสตร์ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1053181. ม.6 (วิทย์–คณิต, ศิลป์-คำนวณ)
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET, GAT, PAT 1 และ PAT 5
มรภ.ภูเก็ตคอมพิวเตอร์ศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1063181. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.30
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET, GAT และ PAT 5
หมายเหตุ ให้ผู้สมัครจัดทำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มาแสดงในวันสอบสัมภาษณ์) ในการจัดทำแฟ้มสะสมงาน กำหนดรูปแบบได้ตามความเหมาะสม ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในรูปแบบอินโฟกราฟิก เนื้อหาประกอบด้วย ข้อมูลส่วนตัว แรงบันดาลในการประกอบวิชาชีพครูสอนคอมพิวเตอร์ในโรงเรียน ให้ชัดเจนที่สุด ใน 1 หน้ากระดาษ
มรภ.ภูเก็ตพลศึกษา 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1073151. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET, GAT และ PAT 5
หมายเหตุ โปรดนำชุดพลศึกษา มาในวันสอบสัมภาษณ์
มรภ.ภูเก็ตภาษาไทย 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
10831. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET, GAT และ PAT 5
มรภ.ภูเก็ตภาษาอังกฤษ 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1093141. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.75
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET, GAT และ PAT 5
มรภ.ภูเก็ตเคมี 
ครุศาสตรบัณฑิต(ค.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะครุศาสตร์
1103121. ม.6 (วิทย์-คณิต) ที่มีผลการเรียนรายวิชาเคมี ไม่ต่ำกว่าเกรด 2
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. สุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง และปราศจากโรคและอาการของโรคทางจิตเวช หรือความพิการอันเป็นอุปสรรคต่อการศึกษา การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา และการประกอบวิชาชีพครู
4. ใช้คะแนน O-NET, GAT และ PAT 5
มรภ.ภูเก็ตการจัดการท่องเที่ยวและบริการ(ภาษาอังกฤษ)  
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาลัยการท่องเที่ยวนานาชาติ
1113251. ม.6 หรือเทียบเท่า จากสถาบันที่ได้รับการรับรองจากในประเทศ หรือต่างประเทศ
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
หมายเหตุ
- มีผลการทดสอบภาษาอังกฤษแรกเข้า TOEIC ไม่ต่ำกว่า 400 หรือเทียบเท่า สำหรับผู้สมัครที่ไม่มีผลทดสอบทักษะภาษาอังกฤษตามข้อกำหนดหลักสูตร ให้อยู่ในดุลยพินิจของคณะกรรมการประจำหลักสูตร
- มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์ไม่เป็นอุปสรรคในการศึกษา และการทำกิจกรรมเสริมทักษะ
มรภ.ภูเก็ตภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2013351. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. สามารถไปศึกษาภาษาและวัฒนธรรม ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นระยะเวลา 1 ปี โดยนักศึกษารับผิดชอบค่าใช้จ่ายทั้งหมดเอง
3. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตภาษาอังกฤษ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2023401. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2033451. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตภาษาไทย 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2043401. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตการพัฒนาชุมชน 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2053401. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตทัศนศิลป์ 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2063451. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตนวัตกรรมการออกแบบ 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2073301. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตศิลปะการจัดการแสดง 
ศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต(ศป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2083401. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตรัฐประศาสนศาสตร์ 
รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต(รป.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2093351. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตนิติศาสตรบัณฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2103701. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตวิทยาศาสตร์(เคมี/ชีววิทยา) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3013401. ม.6 (วิทย์-คณิต)
2. ใช้คะแนน O-NET
มรภ.ภูเก็ตคณิตศาสตร์ประยุกต์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3023301. ม.6 (วิทย์–คณิต, ศิลป์-คำนวณ)
2. ใช้คะแนน O-NET
มรภ.ภูเก็ตเทคโนโลยีดิจิทัล(เทคโนโลยีสารสนเทศ) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3033201. ม.6 หรือ ปวช. (เฉพาะคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า)
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตเทคโนโลยีดิจิทัล(วิทยาการคอมพิวเตอร์) 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3043251. ม.6 (วิทย์–คณิต, ศิลป์-คำนวณ) หรือ ปวช. (เฉพาะคอมพิวเตอร์, อิเล็กทรอนิกส์, ไฟฟ้า)
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตคหกรรมศาสตร์ 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3053351. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3063451. ม.6 (วิทย์-คณิต)
2. ใช้คะแนน O-NET
มรภ.ภูเก็ตเทคโนโลยีสถาปัตยกรรม 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3073201. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
สาธารณสุขศาสตรบัณฑิต(ส.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3083301. ม.6 (วิทย์- คณิต) ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 2.30 และวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.30
2. ใช้คะแนน O-NET
มรภ.ภูเก็ตเทคโนโลยีอุตสาหการ 
เทคโนโลยีบัณฑิต(ทล.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
3093451. ม.6, ปวช. (อุตสาหกรรม) หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตบริหารธุรกิจ(การเป็นผู้ประกอบการ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4013451. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตบริหารธุรกิจ(การจัดการนวัตกรรมการบริการ) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4023301. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตบริหารธุรกิจ(การจัดการธุรกิจการบิน) 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4033451. ม.6 หรือเทียบเท่า ที่มีบุคลิกภาพที่ดี เหมาะสมกับงานบริการ
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
40431001. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตการตลาด 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4053801. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตคอมพิวเตอร์ธุรกิจ 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4063251. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตการจัดการธุรกิจโรงแรม 
บริหารธุรกิจบัณฑิต(บธ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4073301. ม.6 หรือเทียบเท่า และมีบุคลิกภาพดี มีทักษะการสื่อสารดี และมีทัศนคติที่ดีกับงานบริการ
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตบัญชีบัณฑิต 
บัญชีบัณฑิต(บช.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4083751. ม.6 (วิทย์-คณิต, ศิลป์-คำนวณ, ศิลป์คณิต) หรือ ปวช. (การบัญชี, การตลาด, คอมพิวเตอร์)
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตนิเทศศาสตรบัณฑิต 
นิติศาสตรบัณฑิต(น.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4093451. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 1.80
3. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตการจัดการท่องเที่ยวและบริการ 
ศิลปศาสตรบัณฑิต(ศศ.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะวิทยาการจัดการ
4103451. ม.6 ที่มีผลการเรียนเฉลี่ยตลอดหลักสูตรวิชาภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 2.40 หรือ ปวช. (เฉพาะประเภทวิชาพณิชยกรรม, คหกรรม, บริหารธุรกิจ ธุรกิจโรงแรม และอุตสาหกรรมท่องเที่ยว)
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตเทคโนโลยีอาหาร 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5013501. ม.6 หรือเทียบเท่าที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตเทคโนโลยีการประมง 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5023401. ม.6 หรือเทียบเท่าที่เรียนวิทยาศาสตร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET
มรภ.ภูเก็ตการจัดการทรัพยากรเกษตรเพื่อการท่องเที่ยว 
วิทยาศาสตรบัณฑิต(วท.บ.) ปริญญาตรี 4 ปี
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
5033351. ม.6 หรือเทียบเท่า
2. ใช้คะแนน O-NET หรือ V-NET