มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ นักศึกษาใหม่ ภาคปกติ

การรับสมัคร ภาคปกติ รอบที่ 2 (Quota)

ประเภท โควตาคณะ


  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 5 เม.ย 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | สอบสัมภาษณ์ >> 8 เม.ย 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ >> 12 เม.ย 2564 (เวลา 15.00 น.)

Download เอกสารประกาศ

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและคลิก ตรวจสอบ

 

สาขาวิชาที่เปิดรับ และจำนวนมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

  รหัส ชื่อสาขาวิชา มีสิทธิ์สัมภาษณ์
11114ค.บ.คอมพิวเตอร์ศึกษา4
21124ค.บ.เคมี6
31134ค.บ.ฟิสิกส์4
42024ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ25
52034ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ3
62054ศศ.บ.สวัสดิการสังคม4
72064วท.บ.ภูมิสารสนเทศ5
82114ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน(เทียบโอน)
93014วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(ฟิสิกส์ประยุกต์)
103024วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)
113034วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์6
123044วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล7
133054วท.บ.ชีววิทยา6
143064วท.บ.คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ)6
153074วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ2
163084วท.บ.คณิตศาสตร์5
173094วท.บ.เคมี
183104วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม3
193114ส.บ.สาธารณสุขชุมชน15
203124วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา2
213164ทล.บ.นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน
224014บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ5
234024บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์33
244034บธ.บ.การตลาด22
254044บธ.บ.การจัดการ22
264054กจ.บ.การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว5
274064นศ.บ.นิเทศศาสตร์18
284074ศ.บ.พัฒนาธุรกิจ10
294084บช.บ.บัญชี16
304094บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมการค้า2
315014วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร2
325024ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช)8
335034ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)9
345044ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)1
355054ทล.บ.การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร1
366014ศป.บ.ดนตรีไทย1
376024ศป.บ.นาฏศิลป์และการแสดง1
386034ศป.บ.ทัศนศิลป์7
396044ศป.บ.การออกแบบ8
406054ดศ.บ.ดุริยางคศิลป์ตะวันตก9
417014วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์9
427024อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต3
437034ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ7
447044อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)1
457054อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีดิจิทัล)1
467064ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)29
477074ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)22
488014บธ.บ.นวัตกรรมการจัดการ(เรียน จ.สตูล)
498024ศศ.บ.การท่องเที่ยว(เรียน จ.สตูล)1
508034ศศ.บ.การท่องเที่ยว(เทียบโอน)(เรียน จ.สตูล)
    รวม 356