มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

การรับสมัคร ภาคปกติ รอบที่ 2 (Quota)

ประเภท โควตามาเรียนต่ะน้อง

Download เอกสารประกาศการรับสมัคร
  | รับสมัคร >> 5 - 25 เมษายน 2564
  | ***ผู้ที่ยืนยันสิทธิ์ รอบที่ 1 แล้ว จะไม่สามารถสมัครได้***
  | ชำระเงินค่าสมัครผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร >> 26 - 30 เม.ย 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ >> 5 พ.ค. 2564 (เวลา 15.00 น.)
  | สอบสัมภาษณ์ >> 7 พ.ค. 2564
  | ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ >> 7 พ.ค. 2564 (เวลา 15.00 น.)

เริ่มขั้นตอนการสมัคร click !!

สาขาวิชาที่เปิดรับ และสถิติการสมัคร

  รหัส ชื่อสาขาวิชา แผนรับ จำนวนผู้สมัคร
สมัครทั้งหมด ชำระเงินแล้ว
52074รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร)520
91134ค.บ.ฟิสิกส์1010
103014วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(ฟิสิกส์ประยุกต์)20
113024วท.บ.วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์)20
123034วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์1070
133044วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล1070
143054วท.บ.ชีววิทยา10
153064วท.บ.คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ)1050
163074วท.บ.เทคโนโลยีชีวภาพ20
173084วท.บ.คณิตศาสตร์1040
183094วท.บ.เคมี20
193104วท.บ.วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม2010
213124วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา5
223164ทล.บ.นวัตกรรมการเกษตรเพื่อความยั่งยืน20
294074ศ.บ.พัฒนาธุรกิจ2090
315014วท.บ.เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร30
325024ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช)30100
335034ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)3060
345044ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)1540
355054ทล.บ.การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร3020
366014ศป.บ.ดนตรีไทย210
376024ศป.บ.นาฏศิลป์และการแสดง350
386034ศป.บ.ทัศนศิลป์450
396044ศป.บ.การออกแบบ650
406054ดศ.บ.ดุริยางคศิลป์ตะวันตก220
417014วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์1250
427024อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต1510
437034ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ2080
447044อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)20
457054อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีดิจิทัล)20
467064ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)10390
477074ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)10270
488014บธ.บ.นวัตกรรมการจัดการ(เรียน จ.สตูล)8030
498024ศศ.บ.การท่องเที่ยว(เรียน จ.สตูล)80
508034ศศ.บ.การท่องเที่ยว(เทียบโอน)(เรียน จ.สตูล)4020
    รวม 669 161 0

*** หมายเหตุ จำนวนผู้ชำระเงิน จะแสดงหลังวันชำระเงิน 2 วันทำการ