มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ

การรับสมัคร รอบที่ 1 Portfolio

3 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัคร

4 - 10 กุมภาพันธ์ 2563 ชำระเงินผ่านเคาน์เตอร์ธนาคาร

11 กุมภาพันธ์ 2563 รายงานตัวพร้อมยื่นเอกสาร ณ มหาวิทยาลัย

Download เอกสารประกาศ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและคลิก ตรวจสอบ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว แยกตามสาขาวิชา

  รหัส ชื่อสาขาวิชา ผ่านการคัดเลือก
12014ศศ.บ.ภาษาไทย2
22024ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ9
32034ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ13
42044ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน64
52064วท.บ.ภูมิสารสนเทศ1
62074รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์47
73014วท.บ.ฟิสิกส์0
83024วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์18
93034วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ27
103044วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์
113054วท.บ.ชีววิทยา7
123064วท.บ.คหกรรมศาสตร์18
133074วท.บ.จุลชีววิทยาประยุกต์5
143084วท.บ.คณิตศาสตร์14
153094วท.บ.เคมี2
163104วท.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อม11
173114ส.บ.สาธารณสุขชุมชน26
183124วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา2
193134วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน)
203144วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์(เทียบโอน)
213154วท.บ.คหกรรมศาสตร์(เทียบโอน)
224014บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ41
234024บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์59
244034บธ.บ.การตลาด20
254044บธ.บ.การจัดการ47
264054บธ.บ.การจัดการท่องเที่ยว47
274064นศ.บ.สื่อสารมวลชน26
284074ศ.บ.เศรษฐศาสตร์4
294084บช.บ.การบัญชี34
304094บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมการค้า16
315014วท.บ.เกษตรศาสตร์7
325024วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2
335034ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช)8
345044ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)11
355054ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)3
365064ทล.บ.การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร3
376014ศป.บ.ดนตรีไทย5
386024ศป.บ.นาฏศิลป์และการแสดง46
396034ศป.บ.ทัศนศิลป์10
406044ศป.บ.การออกแบบ14
416054ดศ.บ.ดุริยางคศิลป์ตะวันตก47
427014วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์25
437034ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ16
447044อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)0
457054อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีดิจิทัล)0
467064ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)5
477074ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)12
    รวม 774