มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว เป็นนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ

การรับสมัคร รอบที่ 2 Quota

19 - 24 พ.ค. 2563 กรอกข้อมูลรายงานตัวและชำระเงินค่ารายงานตัว

Download เอกสารประกาศ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

เนื่องจากระบบจัดเก็บข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ได้เกิดขัดข้อง
จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวทุกท่าน เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบหรือแก้ไข ใบรายงานตัว อีกครั้ง
(หากส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่ต้องส่งใหม่)

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและคลิก ตรวจสอบ

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์รายงานตัว แยกตามสาขาวิชา

  รหัส ชื่อสาขาวิชา ผ่านการคัดเลือก
11014ค.บ.ภาษาไทย15
21024ค.บ.ภาษาอังกฤษ16
31034ค.บ.สังคมศึกษา11
41044ค.บ.สังคมศึกษา(เรียน จ.สตูล)12
51054ค.บ.คณิตศาสตร์29
61064ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป35
71074ค.บ.การศึกษาปฐมวัย14
81084ค.บ.พลศึกษา23
91094ค.บ.การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย5
102014ศศ.บ.ภาษาไทย30
112024ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ16
122034ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ29
132044ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน25
142064วท.บ.ภูมิสารสนเทศ7
152074รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์60
162094ค.บ.ภาษาจีน6
173014วท.บ.ฟิสิกส์4
183024วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์7
193034วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ12
203044วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์0
213054วท.บ.ชีววิทยา16
223064วท.บ.คหกรรมศาสตร์23
233074วท.บ.จุลชีววิทยาประยุกต์9
243084วท.บ.คณิตศาสตร์36
253094วท.บ.เคมี5
263104วท.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อม7
273114ส.บ.สาธารณสุขชุมชน25
283124วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา5
293134วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ(เทียบโอน)2
303144วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์(เทียบโอน)
313154วท.บ.คหกรรมศาสตร์(เทียบโอน)1
324014บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ30
334024บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์55
344034บธ.บ.การตลาด9
354044บธ.บ.การจัดการ68
364054บธ.บ.การจัดการท่องเที่ยว52
374064นศ.บ.สื่อสารมวลชน29
384074ศ.บ.เศรษฐศาสตร์7
394084บช.บ.การบัญชี52
404094บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมการค้า24
415014วท.บ.เกษตรศาสตร์4
425024วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร3
435034ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช)18
445044ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)15
455054ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)7
465064ทล.บ.การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร9
476014ศป.บ.ดนตรีไทย1
486024ศป.บ.นาฏศิลป์และการแสดง4
496034ศป.บ.ทัศนศิลป์11
506044ศป.บ.การออกแบบ15
516054ดศ.บ.ดุริยางคศิลป์ตะวันตก20
527014วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์24
537024อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต8
547034ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ21
557044อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)1
567054อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีดิจิทัล)0
577064ทล.บ.เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)56
587074ทล.บ.เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง)42
598014บธ.บ.นวัตกรรมการจัดการ(เรียน จ.สตูล)2
608024ศศ.บ.การท่องเที่ยว(เรียน จ.สตูล)1
618034ศศ.บ.การท่องเที่ยว(เทียบโอน)(เรียน จ.สตูล)0
    รวม 1073