มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

ตรวจสอบรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์เรียบร้อยแล้ว

รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 1

19 - 24 พ.ค. 2563 กรอกข้อมูลรายงานตัวและชำระเงินค่ารายงานตัว

Download เอกสารประกาศ ผู้มีสิทธิ์รายงานตัว

เนื่องจากระบบจัดเก็บข้อมูลรายงานตัวนักศึกษาใหม่ ได้เกิดขัดข้อง
จึงขอให้ผู้มีสิทธิ์รายงานตัวทุกท่าน เข้าสู่ระบบเพื่อตรวจสอบหรือแก้ไข ใบรายงานตัว อีกครั้ง
(หากส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยแล้ว ไม่ต้องส่งใหม่)

กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและคลิก ตรวจสอบ

 

รายชื่อแยกตามสาขาวิชา

  รหัส ชื่อสาขาวิชา ผ่านการคัดเลือกและยืนยันสิทธิ์แล้ว
11014ค.บ.ภาษาไทย11
21024ค.บ.ภาษาอังกฤษ9
31034ค.บ.สังคมศึกษา12
41044ค.บ.สังคมศึกษา(เรียน จ.สตูล)10
51054ค.บ.คณิตศาสตร์21
61064ค.บ.วิทยาศาสตร์ทั่วไป20
71074ค.บ.การศึกษาปฐมวัย15
81084ค.บ.พลศึกษา8
91094ค.บ.การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย11
102014ศศ.บ.ภาษาไทย9
112024ศศ.บ.ภาษาอังกฤษ13
122034ศศ.บ.ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ6
132044ศศ.บ.การพัฒนาชุมชน8
142064วท.บ.ภูมิสารสนเทศ6
152074รป.บ.รัฐประศาสนศาสตร์29
162094ค.บ.ภาษาจีน15
173014วท.บ.ฟิสิกส์2
183024วท.บ.วิทยาการคอมพิวเตอร์5
193034วท.บ.เทคโนโลยีสารสนเทศ5
203044วท.บ.เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์0
213054วท.บ.ชีววิทยา4
223064วท.บ.คหกรรมศาสตร์4
233074วท.บ.จุลชีววิทยาประยุกต์1
243084วท.บ.คณิตศาสตร์13
253094วท.บ.เคมี0
263104วท.บ.การจัดการสิ่งแวดล้อม5
273114ส.บ.สาธารณสุขชุมชน49
283124วท.บ.วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา1
294014บธ.บ.คอมพิวเตอร์ธุรกิจ24
304024บธ.บ.การบริหารทรัพยากรมนุษย์45
314034บธ.บ.การตลาด12
324044บธ.บ.การจัดการ27
334054บธ.บ.การจัดการท่องเที่ยว29
344064นศ.บ.สื่อสารมวลชน18
354074ศ.บ.เศรษฐศาสตร์2
364084บช.บ.การบัญชี23
374094บธ.บ.การจัดการนวัตกรรมการค้า12
385014วท.บ.เกษตรศาสตร์3
395024วท.บ.วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร2
405034ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช)8
415044ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์)2
425054ทล.บ.เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ)2
435064ทล.บ.การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร2
446014ศป.บ.ดนตรีไทย1
456024ศป.บ.นาฏศิลป์และการแสดง6
466034ศป.บ.ทัศนศิลป์1
476044ศป.บ.การออกแบบ5
486054ดศ.บ.ดุริยางคศิลป์ตะวันตก6
497014วศ.บ.วิศวกรรมโลจิสติกส์2
507024อส.บ.เทคโนโลยีการผลิต2
517034ทล.บ.เทคโนโลยีอุตสาหการ4
527044อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์)
537054อส.บ.เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีดิจิทัล)1
548014บธ.บ.นวัตกรรมการจัดการ(เรียน จ.สตูล)
558024ศศ.บ.การท่องเที่ยว(เรียน จ.สตูล)1
    รวม 532