การรับสมัคร รอบที่ 3.5 กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

*** สาขาวิชาที่เปิดรับ/คุณสมบัติเฉพาะสาขา Click!! ***

21 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน(เฉพาะผู้ที่ไม่มีคะแนน ONET)

ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน click !

24 พ.ค. 2561 สอบข้อเขียน(เฉพาะผู้ที่ไม่มีคะแนน ONET)

28 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

การรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ 2561

รอบที่ 3.5

กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้

1 ก.พ. - 18 พ.ค. 2561 จำหน่ายใบสมัคร แผนรับ Click!
15 พ.ค. - 18 พ.ค. 2561 ยื่นใบสมัครและตรวจหลักฐาน
21 พ.ค. 2561 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน Click!
24 พ.ค. 2561 สอบข้อเขียน(เฉพาะผู้ที่ไม่มีคะแนน ONET)
28 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
30 พ.ค. 2561 สอบสัมภาษณ์
31 พ.ค. 2561 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสำภาษณ์

การรับสมัครนักศึกษา ภาคกศ.บป. 2561

กศ.บป.

ภาค กศ.บป. (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

1 ก.พ. - 10 มิ.ย 2561 จำหน่ายใบสมัคร แผนรับ Click!
8 - 10 มิ.ย 2561 รับสมัคร
17 มิ.ย 2561 สอบข้อเขียน
20 มิ.ย 2561 ประกาศผลสอบ
24 มิ.ย 2561 รายงายตัวเป็นนักศึกษาใหม่
30 มิ.ย 2561 เปิดการเรียนการสอน