การรับสมัคร รอบที่ 2 นักศึกษาภาคปกติ

  ประเภท โควตากีฬาและความสามารถพิเศษ

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ มีสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 2

  ประเภท โควตาพิเศษ

   - โควตาโรงเรียน

   - โควตาโรงเรียนสมาคมสมาพันธ์โรงเรียนเอกชนภาคใต้

   - โควตาครูแนะแนว

   - โควตาคุณธรรม จริยธรรม(เขตพื้นที่)

   ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก มีสิทธิ์ Clearing House รอบที่ 2

  ประเภท โควตาคณะ

   - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ Click !!

   - คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี Click !!

   - คณะวิทยาการจัดการ Click !!

   - คณะเทคโนโลยีการเกษตร Click !!

   - คณะศิลปกรรมศาสตร์ Click !!

   - คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม Click !!

กำหนดการรับสมัครนักศึกษา ภาคปกติ ปี 2562

รอบที่ 2

โควตากีฬา
  | หมดเขตการรับสมัคร
  | วันที่ 6 ก.พ. 62 ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ Click !

โควตากีฬาและความสามารถพิเศษ
  | หมดเขตการรับสมัคร
  | วันที่ 22 มี.ค. 62 ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ Click !

โควตาพิเศษ
  | หมดเขตการรับสมัคร
  | วันที่ 22 มี.ค. 62 ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ Click !

กลุ่มภาคีมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภูมิศาสตร์ภาคใต้
  | วันที่ 2 ม.ค. - 5 เม.ย 62 จำหน่ายใบสมัคร Click !
  | วันที่ 19 มี.ค. - 5 เม.ย 62 กรอกข้อมูลผ่านระบบรับสมัคร ก่อนยื่นใบสมัคร
  | วันที่ 1 - 5 เม.ย 62 ยื่นสมัครและตรวจสอบหลักฐาน
  | วันที่ 11 เม.ย 62 ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์
  | วันที่ 18 เม.ย 62 สอบสัมภาษณ์
  | วันที่ 19 เม.ย 62 ประกาศผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์

24 – 25 เม.ย. 62 ยืนยันสิทธิ์ Clearing House

27 – 30 เม.ย. 62 รายงานตัวกรอกข้อมูลใบรายงาน

2 พ.ค. 62 รายงานตัวเป็นนักศึกษาใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

สาขาวิชาที่เปิดสอน ปีการศึกษา 2562 click !