ระบบติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำหรับ
» นักศึกษา «

ใส่รหัสนักศึกษาและรหัสประจำตัวประชาชน
และคลิกตกลง เพื่อเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบเลขพัสดุ
กรณีเลือกให้จัดส่ง
สำหรับ
» หน่วยงานภายนอก «

ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
เปิดระบบประเมินในวันที่
1 ธ.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2567

กรอกรหัสผ่าน และคลิก เข้าสู่ระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา / สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / เจ้าหน้าที่