ระบบติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำหรับ
» นักศึกษา «

ใส่รหัสประจำตัวนักศึกษา
และคลิกตกลง เพื่อเข้าสู่ระบบ

ตรวจสอบเลขพัสดุ
กรณีเลือกให้จัดส่ง
สำหรับ
» หน่วยงานภายนอก «

ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา / สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / เจ้าหน้าที่