ระบบติดตามภาวะการมีงานทำของผู้สำเร็จการศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

สำหรับ
» นักศึกษา «

ใส่รหัสประจำตัวนักศึกษา
และคลิกตกลง เพื่อเข้าสู่ระบบ

สำหรับ
» หน่วยงานภายนอก «

ประเมินความพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต
เปิดระบบประเมินในวันที่
10 ม.ค. 2566 - 31 พ.ค. 2566

กรอกรหัสผ่าน และคลิก เข้าสู่ระบบ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา / สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน / เจ้าหน้าที่