คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  การพัฒนาชุมชน
  รัฐประศาสนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาธารณสุขชุมชน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม)
  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม(เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม)