คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
  การพัฒนาชุมชน
  รัฐประศาสนศาสตร์
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สาธารณสุขชุมชน
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
  เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
  เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง)
 
ขั้นตอนการตรวจสอบตารางเรียน
1 เข้าสู่ ระบบบริการการศึกษา click!!
2
  กรอกรหัสประจำตัวนักศึกษา และ กรอก รหัสผ่าน เป็นหมายเลขบัตรประชาชน
3 คลิกที่ เมนู ตารางเรียน/สอบ นศ.
 
  *** หากไม่สามารถตรวจสอบตารางเรียนได้ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ 088-3989991
  *** นักศึกษาที่ต้องการ โอนผลการเรียน หรือยกเว้นรายวิชาเรียน กรุณาติดต่อ งานทะเบียน