รหัสสาขาวิชา 701  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปีรับเข้า จำนวนรับเข้า จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา แยกตามปีการศึกษา จำนวนที่คงอยู่ จำนวนพ้นสภาพ อัตราสำเร็จ อัตราคงอยู่
25562557255825592560
255434-36-132129.41 %38.24 %
255532--610-01650.00 %50.00 %
รวม66-31210133739.39 %43.94 %

*** หมายเหตุ พิจารณาจากวันที่ สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ