รหัสสาขาวิชา 257  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปีรับเข้า จำนวนรับเข้า จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา แยกตามปีการศึกษา จำนวนที่คงอยู่ จำนวนพ้นสภาพ อัตราสำเร็จ อัตราคงอยู่
25562557255825592560
255430-211-101646.67 %46.67 %
255525--112-01252.00 %52.00 %
255633---11501554.55 %54.55 %
255728----801546.43 %46.43 %
255828-----14140.00 %50.00 %
255930-----2190.00 %70.00 %
256023-----1760.00 %73.91 %
รวม197-2221314528729.44 %55.84 %

*** หมายเหตุ พิจารณาจากวันที่ สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ