รหัสสาขาวิชา 257  สาขาวิชาการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปีรับเข้า จำนวนรับเข้า จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา แยกตามปีการศึกษา จำนวนที่คงอยู่ จำนวนพ้นสภาพ อัตราสำเร็จ อัตราคงอยู่
25562557255825592560
255430-211-101646.67 %46.67 %
255525--112-01252.00 %52.00 %
255633---11511551.52 %54.55 %
255728----851528.57 %46.43 %
255828-----14140.00 %50.00 %
255930-----2190.00 %70.00 %
256023-----1760.00 %73.91 %
รวม197-2221314588726.40 %55.84 %

*** หมายเหตุ พิจารณาจากวันที่ สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ