รหัสสาขาวิชา 707  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปีรับเข้า จำนวนรับเข้า จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา แยกตามปีการศึกษา จำนวนที่คงอยู่ จำนวนพ้นสภาพ อัตราสำเร็จ อัตราคงอยู่
2557255825592560
255550-1114231956.00 %62.00 %
255645--161301664.44 %64.44 %
255748---1681552.08 %68.75 %
255849----32170.00 %65.31 %
255950----34160.00 %68.00 %
256050----4190.00 %82.00 %
รวม292-1130311189228.08 %68.49 %

*** หมายเหตุ พิจารณาจากวันที่ สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ