รหัสสาขาวิชา 707  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตพืช)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปีรับเข้า จำนวนรับเข้า จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา แยกตามปีการศึกษา จำนวนที่คงอยู่ จำนวนพ้นสภาพ อัตราสำเร็จ อัตราคงอยู่
2557255825592560
255550-1114211960.00 %62.00 %
255645--161301664.44 %64.44 %
255748---1631562.50 %68.75 %
255849----31180.00 %63.27 %
255950----33170.00 %66.00 %
256050----40100.00 %80.00 %
รวม292-1130311089530.48 %67.47 %

*** หมายเหตุ พิจารณาจากวันที่ สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ