รหัสสาขาวิชา 709  สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร(การผลิตสัตว์น้ำ)  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปีรับเข้า จำนวนรับเข้า จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา แยกตามปีการศึกษา จำนวนที่คงอยู่ จำนวนพ้นสภาพ อัตราสำเร็จ อัตราคงอยู่
255825592560
255647-13802644.68 %44.68 %
255743--2701662.79 %62.79 %
255846---25210.00 %54.35 %
255959---29300.00 %49.15 %
รวม195-1335549324.62 %52.31 %

*** หมายเหตุ พิจารณาจากวันที่ สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ