รหัสสาขาวิชา 710  สาขาวิชาเทคโนโลยีการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร  คณะเทคโนโลยีการเกษตร

ปีรับเข้า จำนวนรับเข้า จำนวนผู้สำเร็จการศึกษา แยกตามปีการศึกษา จำนวนที่คงอยู่ จำนวนพ้นสภาพ อัตราสำเร็จ อัตราคงอยู่
255825592560
255653-29901571.70 %71.70 %
255746--2511663.04 %65.22 %
255847---32150.00 %68.09 %
255948---29190.00 %60.42 %
256046---33130.00 %71.74 %
รวม240-2934957827.92 %67.50 %

*** หมายเหตุ พิจารณาจากวันที่ สภามหาวิทยาลัย อนุมัติ