ข่าวประชาสัมพันธ์
   กำหนดการส่ง SK-OBE3/4 หรือ มคอ.3/4 ภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2566 นักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.)
 
   กำหนดการส่ง SK-OBE3/4 หรือ มคอ.3/4 ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566 ครั้งที่ 2 (หลังเพิ่ม-ถอนวิชาเรียน)
 
   กำหนดการส่ง SK-OBE3-6/มคอ.3-6 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566
 
   กำหนดการส่ง มคอ.3 -6 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.)
 
   กำหนดการส่ง มคอ.3 -6 ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2565 สำหรับนักศึกษาภาคปกติและภาคพิเศษ (กศ.บป.)
 
 ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์ม มคอ.
 แบบฟอร์ม มคอ.3
 แบบฟอร์ม มคอ.4
 แบบฟอร์ม มคอ.5
 แบบฟอร์ม มคอ.6
 แบบฟอร์ม มคอ.7 (ฉบับวันที่ 14 พฤษภาคม 2564)
 
 ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่าง มคอ.
 ตัวอย่าง มคอ.2
 ตัวอย่าง มคอ.3
 ตัวอย่าง มคอ.4
 ตัวอย่าง มคอ.5
 ตัวอย่าง มคอ.6
 
 
เข้าสู่ระบบ
     
ชื่อผู้ใช้ :
 
     
รหัสผ่าน :
 
     
             
     

* หมายเหตุ การเข้าใช้งานครั้งแรก Username และ Password จะใช้เป็น ชื่อภาษาอังกฤษและจุดและตามด้วยนามสกุล 2 ตัวแรก เช่น ชื่อ นายเอกรินทร์ วาโย

ชื่อผู้ใช้ :
  ekkarin.wa
รหัสผ่าน :
  ekkarin.wa

ดาวน์โหลดคู่มือคลิก =>

 
http://regis.skru.ac.th
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทร. 074-336-933 ต่อ 323