ข่าวประชาสัมพันธ์
   ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3 - มคอ.6 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
 
   ปฏิทินการดำเนินการ มคอ.3-มคอ.6 ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2561
 
   ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3-มคอ.7 ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
 
   ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3-มคอ.6 ประจำภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2561 หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
 
   ปฏิทินกำหนดการส่ง มคอ.3-มคอ.6 ประจำภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2560 หลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2552
 
 ดาวน์โหลดไฟล์ แบบฟอร์ม มคอ.
 แบบฟอร์ม มคอ.3
 แบบฟอร์ม มคอ.4
 แบบฟอร์ม มคอ.5
 แบบฟอร์ม มคอ.6
 แบบฟอร์ม มคอ.7
 
 ดาวน์โหลดไฟล์ ตัวอย่าง มคอ.
 ตัวอย่าง มคอ.2
 ตัวอย่าง มคอ.3
 ตัวอย่าง มคอ.4
 ตัวอย่าง มคอ.5
 ตัวอย่าง มคอ.6
 
 
เข้าสู่ระบบ
     
ชื่อผู้ใช้ :
 
     
รหัสผ่าน :
 
     
             
     

* หมายเหตุ การเข้าใช้งานครั้งแรก Username และ Password จะใช้เป็น ชื่อภาษาอังกฤษและจุดและตามด้วยนามสกุล 2 ตัวแรก เช่น ชื่อ นายเอกรินทร์ วาโย

ชื่อผู้ใช้ :
  ekkarin.wa
รหัสผ่าน :
  ekkarin.wa

ดาวน์โหลดคู่มือคลิก =>

 
http://regis.skru.ac.th
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา
โทร. 074-336-933 ต่อ 323