ความเป็นมา  
 

         "ระยะเวลา90ปีจากโรงเรียนฝึกหัดครูเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์“มหาวิทยาลัยสงขลา เป็นสถาบันการศึกษาที่มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพเป็นผู้นำการวิจัยและการพัฒนาท้องถิ่นเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน และมีการบริหารจัดการที่ได้มาตรฐาน” ซึ่งยังคงยึดมั่นในปรัชญา“สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น” จึงได้ก่อให้เกิดปณิธานที่มุ่งให้มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาเป็นสถาบันการศึกษาและการวิจัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยความร่วมมือของท้องถิ่น มุ่งเน้นการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์กระจายโอกาสและให้ความเสมอภาคทางการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ทั้งนี้โดยพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ ในการดำเนินงานตามพันธกิจอันได้แก่การให้การศึกษาวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง การวิจัยให้บริการทางวิชาการแก่สังคมการปรับปรุงถ่ายทอดและการพัฒนาเทคโนโลยีการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม การผลิตครูส่งเสริมวิทยฐานะครูและบุคลากรประจำการเพื่อเสริมสร้างและเอื้อประโยชน์ต่อการพัฒนารักษาไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น ให้ประชาชนรักและเป็นมหาวิทยาลัยของประชาชนภาคใต้

         เพื่อให้การดำเนินงานตามพันธกิจจึงเป็นที่มาของวารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาที่จัดทำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยผลงานทางวิชาการตลอดจนองค์ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่ชุมชน สังคมส่วนรวม และกระตุ้นให้เกิดการวิจัย การพัฒนาองค์ความรู้ อย่างต่อเนื่อง

 
  ข่าวประกาศ  
 
วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ปิดรับต้นฉบับชั่วคราว เนื่องจากกำลังปรับปรุงฐานข้อมูลวารสารวิชาการ  
 
วารสารฉบับล่าสุด
 
                     
                   
 
     
ปีที่ 8 ฉบับที่ 1
           

งานวารสารวิชาการ สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ 0-7433-6933 ต่อ 178 โทรสาร 0-7432-4221 e-mail: skrujournal@skru.ac.th