ปีที่ 8 ฉบับที่ 1 (มกราคม-มิถุนายน 2558)
บทความวิจัย ผู้เขียน
ศุภฤกษ์ เวศยาสิรินทร์
ปาลีวรรณ สิทธิการ /เอกรินทร์ สังข์ทอง
เพชราวลัย ถิระวณัฐพงศ์
ปัญจ์ปพัชรภร บุญพร้อม
อาร์ซีมาด เหมจำ
การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิทยาศาสตร์และความสามารถในการคิดรวบยอดของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สิริมา แทนบุญ
  ที่ได้รับการจัดการเรียนรู้แบบสืบเสาะหาความรู้ (5E) ร่วมกับการใช้ผังมโนมติ  
แนวทางการจัดการด้านการตลาดของธุรกิจกาแฟแบบพรีเมี่ยม ในเขตเทศบาลนครหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ฐิติพงค์ ชินผา สุระพรรณ์ จุลสุวรรณ์
และฐานิสฎฐ์ ทินนาม
การศึกษาวิธีการใช้สมุนไพรฟ้าทะลายโจรในการเลี้ยงไก่พื้นเมืองระยะเล็ก วรัญญา ชะโนวรรณะ
การตัดสินใจปลูกปาล์มน้ำมันในพื้นที่นาข้าวของเกษตรกรในอำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา พลากร สัตย์ซื่อ /ปุรวิชญ์ พิทนาภินันท์