แบบประเมินความพึงพอใจในการใช้งานเว็บไซต์
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

คำชี้แจง : แบบประเมินนี้จัดทำขึ้นเพื่อประเมินความพึงพอใจในการใช้บริการเว็บไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา คำตอบของท่านทุกข้อมีความสำคัญยิ่งต่อการนำไปพัฒนาและปรับปรุงการจัดทำเวบไซต์ของสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนต่อไป

1. ความสะดวกต่อการใช้งานเวบไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
               
2. ความเหมาะสมในการเลือกใช้ขนาดของ สี และรูปร่างของตัวอักษรบนจอภาพ
               
3. ความถูกต้อง
               
4. ความเหมาะสมในการวางตำแหน่งของส่วนประกอบบนจอภาพ
               
5. ความเป็นมาตรฐานเดียวกันในการออกแบบหน้าจอภาพ
               
6. การใช้ภาษาในเวบไซต์เหมาะสม/ถูกต้อง และสามารถปฏิบัติตามได้โดยง่าย
               
7. ความเหมาะสมในการปฏิสัมพันธ์โต้ตอบกับผู้ใช้
               
8. ความพึงพอใจในภาพโดยรวมของการใช้งานเวบไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
               

ข้อเสนอแนะ