หมวดวิชาศึกษาทั่วไป
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

--- รายวิชาที่เปิดสอน จำแนกตามกลุ่มวิชา ---


หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2558)
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2562)