มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

สาขาวิชาที่เปิดสอนรับสมัคร ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564


คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา | สังคมศึกษา(เรียน จ.สตูล) | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | การศึกษาปฐมวัย | พลศึกษา | การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย | จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | ภาษาจีน (คบ.) | สวัสดิการสังคม | ภูมิสารสนเทศ | รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร) | รัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) | การพัฒนาชุมชน | การพัฒนาชุมชน(เทียบโอน) |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(ฟิสิกส์ประยุกต์) | วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | ชีววิทยา | คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) | เทคโนโลยีชีวภาพ | คณิตศาสตร์ | เคมี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | สาธารณสุขชุมชน | วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา | คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.) | เคมี (คบ.) | ฟิสิกส์ (คบ.) |
คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | การตลาด | การจัดการ | การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | นิเทศศาสตร์ | พัฒนาธุรกิจ | การบัญชี | การจัดการนวัตกรรมการค้า |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) | การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร |
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดนตรีไทย | นาฏศิลป์และการแสดง | ทัศนศิลป์ | การออกแบบ | ดุริยางคศิลป์ตะวันตก |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมโลจิสติกส์ | เทคโนโลยีการผลิต | เทคโนโลยีอุตสาหการ | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีดิจิทัล) | เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) |
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
นวัตกรรมการจัดการ(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เทียบโอน)(เรียน จ.สตูล) |

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

"ปรัชญา เน้นคุณธรรม นำวิทยาศาสตร์ก้าวหน้า พัฒนาท้องถิ่น"

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นคณะชั้นนำที่ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพและคุณธรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

สาขาวิชา วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(ฟิสิกส์ประยุกต์)

หลักสูตร : 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต

ศึกษาเกี่ยวกับ : การทำงานของทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราทั้งที่อยู่ในรูปของพลังงาน และวัตถุตั้งแต่ขนาดเล็กกว่าอะตอมจนกระทั่งในระดับจักรวาล ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องกล ธรรมชาติของวัสดุ และสารกัมมันตรังสี ตลอดจนบรรยากาศรอบ ๆ โลก จนกระทั่งถึง ดวงดาว อวกาศ และจักรวาล ซึ่งในหลักสูตรได้บรรจุเนื้อหา หลักการ ทฤษฎี รวมถึงทักษะภาคปฏิบัติ การทดลองต่าง ๆ ทั้งในระดับต้น กลาง ถึงขั้นสูงไว้อย่างพอเพียง นอกจากนี้ยังจัดให้มีรายวิชาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ จากหน่วยงานต่าง ๆ ที่สำคัญ เช่น สำนักงานปรมาณูเพื่อสันติ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 12 สงขลา ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคใต้ฝั่งตะวันออก ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษานครศรีธรรมราช หอดูดาวแห่งชาติเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดเชียงใหม่ และหอดูดาวอื่น ๆ ที่สังกัดสถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ

โอกาสในการประกอบอาชีพ : เป็นนักฟิสิกส์ที่สามารถประกอบอาชีพได้หลากหลายสาขาอาชีพ เช่น นักวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ นักวิจัย ครู - อาจารย์ นักวิชาการ เจ้าหน้าที่ ด้านรังสีวิทยาในโรงพยาบาล นักอุตุนิยมวิทยา นักธรณีวิทยา พนักงานบริษัทฝ่ายช่างเทคนิคเครื่องมือวิทยาศาสตร์ ธุรกิจส่วนตัว ในส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ หรืออุตสาหกรรมของภาคเอกชน ตลอดจนประกอบอาชีพอิสระ นอกจากนี้ยังสามารถที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาระดับการศึกษาทางฟิสิกส์ ในระดับการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning) ปริญญาโทหรือมุ่งสู่ปริญญาเอก ในฟิสิกส์สาขาต่าง ๆ ได้ เช่น ฟิสิกส์ ฟิสิกส์ของเครื่องเร่งอนุภาค ฟิสิกส์นิวเคลียร์ นิวเคลียร์เทคโนโลยี ดาราศาสตร์ ฟิสิกส์ดาราศาสตร์ วัสดุศาสตร์ นาโนฟิสิกส์ สมุทรศาสตร์ฟิสิกส์ธรณีวิทยา ธรณีฟิสิกส์สาขาพลังงาน เป็นต้น

ค่าเทอม : ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 12,250 - 16,750 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือ เรียนกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ และเรียนกลุ่มสาระคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 20 หน่วยกิต

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน : จำนวนรับ 12 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX และ Portfolio(แฟ้มสะสมผลงาน)

TCAS รอบที่ 2 โควตา-กลุ่มภาคีฯ : จำนวนรับ 6 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนน(O-NETหรือV-NET)

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 1 : จำนวนรับ 1 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนน(O-NETหรือV-NET)

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 2 : จำนวนรับ 1 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนนO-NET คะแนนGAT(ความถนัดทั่วไป) คะแนนPAT1(ความถนัดทางคณิตศาสตร์) คะแนนPAT2(ถนัดทางวิทยาศาสตร์)