มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

สาขาวิชาที่เปิดสอนรับสมัคร ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564


คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา | สังคมศึกษา(เรียน จ.สตูล) | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | การศึกษาปฐมวัย | พลศึกษา | การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย | จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | ภาษาจีน (คบ.) | สวัสดิการสังคม | ภูมิสารสนเทศ | รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร) | รัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) | การพัฒนาชุมชน | การพัฒนาชุมชน(เทียบโอน) |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(ฟิสิกส์ประยุกต์) | วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | ชีววิทยา | คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) | เทคโนโลยีชีวภาพ | คณิตศาสตร์ | เคมี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | สาธารณสุขชุมชน | วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา | คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.) | เคมี (คบ.) | ฟิสิกส์ (คบ.) |
คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | การตลาด | การจัดการ | การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | นิเทศศาสตร์ | พัฒนาธุรกิจ | การบัญชี | การจัดการนวัตกรรมการค้า |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) | การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร |
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดนตรีไทย | นาฏศิลป์และการแสดง | ทัศนศิลป์ | การออกแบบ | ดุริยางคศิลป์ตะวันตก |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมโลจิสติกส์ | เทคโนโลยีการผลิต | เทคโนโลยีอุตสาหการ | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีดิจิทัล) | เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) |
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
นวัตกรรมการจัดการ(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เทียบโอน)(เรียน จ.สตูล) |

คณะเทคโนโลยีการเกษตร

"ความรู้คู่คุณธรรมนำวิชาชีพสู่การพัฒนาท้องถิ่น"

คณะเทคโนโลยีการเกษตรเป็นแหล่งวิชาการเพื่อผลิตบัณฑิตและนำวิชาชีพเพื่อพัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน

สาขาวิชา เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร

หลักสูตร : 4 ปี วิทยาศาสตรบัณฑิต

ศึกษาเกี่ยวกับ : มุ้งเน้นการเรียนการสอนให้มีความรู้และทักษะปฏิบัติในการทำการเกษตรแบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ จนถึงปลายน้ำ ครอบคลุมเนื้อหาในศาสตร์ทางด้านการผลิตและการจัดการฟาร์มพืช สัตว์ สัตว์น้ำ การใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการจัดการฟาร์ม การแปรรูปอาหารหรือจัดการผลผลิตให้มีมาตรฐาน การสร้างนวัตกรรมเกษตรและอาหาร นอกจากนี้ยังศึกษาเกี่ยวกับการจัดการ การตลาด และการเป็นผู้ประกอบการธุรกิจเกษตรและอาหาร ทั้งนี้ ผู้เรียนต้องผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพหรือสหกิจศึกษา และศึกษาค้นคว้าวิจัยด้านเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร โดยจัดการเรียนการสอนที่เน้นทั้งภาคทฤษฎีควบคู่กับการฝึกทักษะปฏิบัติในสถานประกอบการในสถานการณ์จริงตลอดระยะเวลาการศึกษา

โอกาสในการประกอบอาชีพ : นักศึกษาที่จบการศึกษาจากสาขาวิชาสามารถประกอบอาชีพที่เกี่ยวข้องที่หลากหลาย เช่น เป็นผู้ประกอบการทางด้านเกษตรและอาหารแบบครบวงจร ผู้ประกอบการทางด้านการเกษตรหรืออาหาร ผู้รวบรวมและจำหน่ายปัจจัยการผลิตทางการเกษตร ผลิตผลทางการเกษตรและผลิตภัณฑ์อาหาร เจ้าหน้าที่ในสถานประกอบการทางด้านการเกษตรหรืออาหาร นักวิชาการในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน งานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทางด้านการเกษตรและอาหาร

ค่าเทอม : ภาคเรียนละ 11,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 12,250 - 16,750 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ม.6 (วิทย์-คณิต) หรือทุกแผนการเรียนที่เรียนรายวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน : จำนวนรับ 0 คน
คะแนนที่ใช้ : -

TCAS รอบที่ 2 โควตา-กลุ่มภาคีฯ : จำนวนรับ 35 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนน(O-NETหรือV-NET)

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 1 : จำนวนรับ 3 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนน(O-NETหรือV-NET)

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 2 : จำนวนรับ 2 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนนO-NET คะแนนGAT(ความถนัดทั่วไป) คะแนนPAT1(ความถนัดทางคณิตศาสตร์) คะแนนPAT2(ถนัดทางวิทยาศาสตร์)