มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

สาขาวิชาที่เปิดสอนรับสมัคร ภาคปกติ ปีการศึกษา 2564


คณะครุศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | สังคมศึกษา | สังคมศึกษา(เรียน จ.สตูล) | คณิตศาสตร์ | วิทยาศาสตร์ทั่วไป | การศึกษาปฐมวัย | พลศึกษา | การศึกษาพิเศษ-ภาษาไทย | จิตวิทยาการปรึกษาและการแนะแนว |
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ภาษาไทย | ภาษาอังกฤษ | ภาษาอังกฤษเพื่อธุรกิจบริการ | ภาษาจีน (คบ.) | สวัสดิการสังคม | ภูมิสารสนเทศ | รัฐประศาสนศาสตร์(นโยบายสาธารณะและนวัตกรรมทางการบริหาร) | รัฐประศาสนศาสตร์(การจัดการปกครองท้องถิ่น) | รัฐประศาสนศาสตร์(การบริหารงานยุติธรรมและกฎหมาย) | การพัฒนาชุมชน | การพัฒนาชุมชน(เทียบโอน) |
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(ฟิสิกส์ประยุกต์) | วิทยาศาสตร์ประยุกต์เชิงอุตสาหกรรม(เทคโนโลยียางและพอลิเมอร์) | วิทยาการคอมพิวเตอร์ | เทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล | ชีววิทยา | คหกรรมศาสตร์(อาหารและโภชนาการ) | เทคโนโลยีชีวภาพ | คณิตศาสตร์ | เคมี | วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | สาธารณสุขชุมชน | วิทยาศาสตร์สุขภาพและสปา | คอมพิวเตอร์ศึกษา (คบ.) | เคมี (คบ.) | ฟิสิกส์ (คบ.) |
คณะวิทยาการจัดการ
คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | การตลาด | การจัดการ | การจัดการอุตสาหกรรมท่องเที่ยว | นิเทศศาสตร์ | พัฒนาธุรกิจ | การบัญชี | การจัดการนวัตกรรมการค้า |
คณะเทคโนโลยีการเกษตร
เทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตพืช) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์) | เทคโนโลยีการเกษตร(เทคโนโลยีการผลิตสัตว์น้ำ) | การผลิตและการจัดการผลิตภัณฑ์อาหาร |
คณะศิลปกรรมศาสตร์
ดนตรีไทย | นาฏศิลป์และการแสดง | ทัศนศิลป์ | การออกแบบ | ดุริยางคศิลป์ตะวันตก |
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
วิศวกรรมโลจิสติกส์ | เทคโนโลยีการผลิต | เทคโนโลยีอุตสาหการ | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์) | เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และดิจิทัล(เทคโนโลยีดิจิทัล) | เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) | เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม(ต่อเนื่อง) |
วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ
นวัตกรรมการจัดการ(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เรียน จ.สตูล) | การท่องเที่ยว(เทียบโอน)(เรียน จ.สตูล) |

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา

"สถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำเพื่อพัฒนาท้องถิ่นภาคใต้สู่สากล

สาขาวิชา นวัตกรรมการจัดการ(เรียน จ.สตูล)

หลักสูตร : 4 ปี บริหารธุรกิจบัณฑิต

ศึกษาเกี่ยวกับ : หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการ ได้ออกแบบหลักสูตรเพื่อพัฒนาศักยภาพของบัณฑิตให้มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลให้เป็นประโยชน์ต่อการประกอบอาชีพ โดยการเสริมสร้างความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรมในการพัฒนาธุรกิจ ผนวกกับหลักการในการบริหารธุรกิจที่ทันสมัยและจำเป็นในยุคดิจิทัล ประกอบไปด้วยสองวิชาเอกหลัก คือ วิชาเอกการจัดการธุรกิจและการเป็นผู้ประกอบการยุคดิจิทัล และวิชาเอกนวัตกรรมการจัดการธุรกิจการเกษตร ซึ่งตอบโจทย์ตรงตามความต้องการ ของอุตสาหกรรมและสังคมปัจจุบัน นอกจากนี้ บัณฑิตยังสามารถเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนซึ่งสอดคล้องกับบริบทของสังคมและแผนการพัฒนากำลังคนของประเทศ

โอกาสในการประกอบอาชีพ : 1. ผู้ประกอบการธุรกิจ (Startup) 2. นักออกแบบ/นักวางแผนด้านการประกอบการ (Entrepreneurial Designer/Planner) 3. ที่ปรึกษาด้านการประกอบธุรกิจ (Business Consultant) 4. นักพัฒนาธุรกิจ (Business Developer) 5. นักวิชาการด้านการบริหารธุรกิจ 6. เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจธุรกิจหรือเอกชนในส่วนงานการบริหารจัดการการตลาด การวิจัยและพัฒนา 7. ผู้จัดการฟาร์มอัจฉริยะ (Smart farm manager) 8. นักวิชาการ/ที่ปรึกษา/นักวิจัยในฟาร์มเกษตรอัจฉริยะหรือบริษัทธุรกิจเกษตร 9. เจ้าหน้าที่ของภาครัฐและรัฐวิสาหกิจ อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนองค์กรในระดับท้องถิ่น 10. ทำงานในธุรกิจเอกชนส่วนงานบริหารจัดการในธุรกิจเกษตร อาทิ การผลิตสินค้าเกษตรเชิงพาณิชย์และการบริหารจัดการโรงงานแปรรูปสินค้าเกษตร

ค่าเทอม : ภาคเรียนละ 9,000 บาท (ยกเว้นนักศึกษาใหม่ภาคเรียนที่ 1 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ รวมเป็นเงิน 12,250 - 16,750 บาท)

คุณสมบัติของผู้สมัคร : ม.6 หรือเทียบเท่า

TCAS รอบที่ 1 แฟ้มสะสมผลงาน : จำนวนรับ 60 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX และ Portfolio(แฟ้มสะสมผลงาน)

TCAS รอบที่ 2 โควตา-กลุ่มภาคีฯ : จำนวนรับ 10 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนน(O-NETหรือV-NET)

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 1 : จำนวนรับ 5 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนน(O-NETหรือV-NET)

TCAS รอบที่ 3 Admission ครั้งที่ 2 : จำนวนรับ 5 คน
คะแนนที่ใช้ : GPAX คะแนนO-NET คะแนนGAT(ความถนัดทั่วไป) คะแนนPAT1(ความถนัดทางคณิตศาสตร์)