รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ ประเภทนักศึกษาและเพศ
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ
จำแนกตามหลักสูตร สถานภาพนักศึกษาและเพศ
จำแนกตามหลักสูตร คณะ สถานภาพนักศึกษาและเพศ
จำแนกตามหลักสูตร คณะ สถานภาพนักศึกษา สาขาวิชาและเพศ
 
จำแนกตามหลักสูตร คณะ สถานภาพนักศึกษา สาขาวิชา รุ่นกลุ่มและเพศ
 
จำแนกตามหลักสูตร ชั้นปีและเพศ
จำนวนนักศึกษาภาคกศ.บป.
 
จำแนกตามหลักสูตร สถานภาพนักศึกษา และเพศ
 
จำแนกตามหลักสูตร คณะ สถานภาพนักศึกษาและเพศ
 
จำแนกตามหลักสูตร คณะ สถานภาพนักศึกษา สาขาวิชาและเพศ
 
จำแนกตามหลักสูตร คณะ สถานภาพนักศึกษา สาขาวิชา รุ่นกลุ่มและเพศ
 
จำแนกตามหลักสูตร ชั้นปีและเพศ
     
     
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558
หน่วยงาน: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี
โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776