รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ ประเภทนักศึกษาและเพศ
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ
จำแนกตามคณะ สถานภาพนักศึกษากำลังศึกษาอยู่และเพศ
จำแนกตามคณะ สาขาวิชา สถานภาพนักศึกษากำลังศึกษาอยู่และเพศ
จำแนกตามคณะ สาขาวิชา รุ่นกลุ่ม สถานภาพนักศึกษากำลังศึกษาอยู่และเพศ
 
จำแนกตามคณะ ชั้นปีและเพศ
จำนวนนักศึกษาภาคกศ.บป.
 
จำแนกตามคณะ สถานภาพนักศึกษากำลังศึกษาอยู่และเพศ
 
จำแนกตามคณะ สาขาวิชา สถานภาพนักศึกษากำลังศึกษาอยู่และเพศ
 
จำแนกตามคณะ สาขาวิชา รุ่นกลุ่ม สถานภาพนักศึกษากำลังศึกษาอยู่และเพศ
 
จำแนกตามคณะ ชั้นปีและเพศ
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาโท
จำนวนนักศึกษาระดับปริญญาตรี (ค่ายเสนาฯ)
จำนวนนักศึกษาวิชาชีพครู ประกาศนียบัตร ภาคพิเศษ
     
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559
หน่วยงาน: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี
โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776