ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาใหม่ 2567

ตรวจสอบรหัสนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2567


กรอกหมายเลขบัตรประชาชนและคลิก ตรวจสอบ

***ยกเว้น ภาคปกติ สาขาวิชา ค.บ.พลศึกษา สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษาได้ ในวันที่ 5 กรกฎาคม 2567

 | นักศึกษาที่อัปโหลดไฟล์เอกสารไม่สมบูรณ์ >> สถานะ   : ไม่ผ่าน >>  "ไม่สามารถตรวจสอบรหัสนักศึกษาได้"

 | กรณีไฟล์ที่อัปโหลดเอกสารไม่สมบูรณ์ >> ให้อัปโหลดไฟล์ใหม่ : ภายในวันที่ 29 มีนาคม 2567

   และตรวจสอบรหัสนักศึกษา และสถานะการอัปโหลดไฟล์ : ในวันที่ 5 เมษายน 2567

 

กำหนดการนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ

ภาคปกติ

กิจกรรม/ข้อมูลข่าวสาร สำหรับนักศึกษาใหม่

ภาคปกติ
วันเปิดภาคเรียน วันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567

 | ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ นักศึกษาเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : วันที่ 20 มิถุนายน 2567
 และประชุมผู้ปกครอง ในรูปแบบออนไลน์ : วันที่ 20 มิถุนายน 2567

 | ตารางเรียนปรับพื้นฐานคณะ ระหว่างวันที่ 20 - 30 มิถุนายน 2567
   ติดตามกำหนดการเรียนปรับพื้นฐานผ่านทางเว็บไซต์คณะ หรือเพจ Facebook คณะ

 | E-mail มหาวิทยาลัย
   รหัสนักศึกษา@parichatskru.ac.th (เริ่มใช้งาน E-mail มหาวิทยาลัย ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567)

  *** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้นักศึกษาติดตามผ่านทางเว็บไซต์ หรือเพจฝ่ายรับเข้านักศึกษา SKRU

 | คลิก...ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ ประจำปีการศึกษา 2567

 | การลงทะเบียนเรียน /ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 1/2567
   - การลงทะเบียนเรียน : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก ทาง ม. ดำเนินการลงทะเบียนให้นักศึกษาตามแผนการเรียน
เริ่มตรวจสอบตารางเรียนได้ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2567

 | แนะนำเว็บไซต์ และเพจที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
   - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : เกี่ยวกับการปฏิทินวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษา คำร้อง
   | เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : https://regis.skru.ac.th/RegisWebH5/
   |  ระบบคำร้องออนไลน์ : https://regis.skru.ac.th/ora

   | คลิก...เพจ Facebook สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : Regis SKRU

   - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี : ห้องสมุด / ศูนย์คอมพิวเตอร์ / ศูนย์ภาษา /ติดต่อเรื่อง E-mail มหาวิทยาลัย
   |  เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี :https://arit.skru.ac.th/
   |  คลิก...เพจ Facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี : ARIT OF SKRU

   - กองพัฒนานักศึกษา : หอพัก /กู้ กยศ. / กิจกรรมนักศึกษา
   |  เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา :http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/
   |  คลิก...เพจ Facebook กองพัฒนานักศึกษา : กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา

 | แผนที่ตั้งหน่วยงาน
   |  คลิก..แผนที่ตั้งหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย
   |  คลิก..แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัย 360 องศา

ภาคพิเศษ (กศ.บป.) (เรียนเสาร์-อาทิตย์)

ภาคพิเศษ (กศ.บป.)


วันเปิดภาคเรียน วันเสาร์ที่ 13 กรกฎาคม 2567


 | ประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ นักศึกษาเดินทางไปยังมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา : .....

 | E-mail มหาวิทยาลัย
   รหัสนักศึกษา@parichatskru.ac.th (เริ่มใช้งาน E-mail มหาวิทยาลัย ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567)

  *** กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลง ให้นักศึกษาติดตามผ่านทางเว็บไซต์ หรือเพจฝ่ายรับเข้านักศึกษา SKRU

 | คลิก...ดาวน์โหลดปฏิทินวิชาการ ภาคพิเศษ (กศ.บป.) ประจำปีการศึกษา 2567

 | การลงทะเบียนเรียน /ตารางเรียนประจำปีการศึกษา 1/2567
   - การลงทะเบียนเรียน : นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ภาคการศึกษาแรก ทาง ม. ดำเนินการลงทะเบียนให้นักศึกษาตามแผนการเรียน
เริ่มตรวจสอบตารางเรียนได้ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2567

 | แนะนำเว็บไซต์ และเพจที่เกี่ยวข้องกับนักศึกษา
   - สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : เกี่ยวกับการปฏิทินวิชาการ ข่าวประชาสัมพันธ์ ดาวน์โหลดคู่มือนักศึกษา คำร้อง
   | เว็บไซต์สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : https://regis.skru.ac.th/RegisWebH5/
   |  ระบบคำร้องออนไลน์ : https://regis.skru.ac.th/ora

   | คลิก...เพจ Facebook สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน : Regis SKRU

   - สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี : ห้องสมุด / ศูนย์คอมพิวเตอร์ / ศูนย์ภาษา /ติดต่อเรื่อง E-mail มหาวิทยาลัย
   |  เว็บไซต์สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี :https://arit.skru.ac.th/
   |  คลิก...เพจ Facebook สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยี : ARIT OF SKRU

   - กองพัฒนานักศึกษา : หอพัก /กู้ กยศ.
   |  เว็บไซต์กองพัฒนานักศึกษา :http://std-aff.skru.ac.th/snk/B-WebSnkH5/
   |  คลิก...เพจ Facebook กองพัฒนานักศึกษา : กองพัฒนานักศึกษา มรภ.สงขลา

 | แผนที่ตั้งหน่วยงาน
   |  คลิก..แผนที่ตั้งหน่วยงาน ภายในมหาวิทยาลัย
   |  คลิก..แผนที่ตั้งมหาวิทยาลัย 360 องศา