สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ระดับปริญญาตรี

จำแนกตามประเภทนักศึกษา และเพศ


ประเภทนักศึกษา
รวม
ชาย
หญิง
ปกติ
12,061
3,911
8,150
กศ.บป.
2,615
1,200
1,415
รวมทั้งหมด
14,676
5,111
9,565
ข้อมูล ณ วันที่ 25 กรกฎาคม 2560
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี (นักวิชาการคอมพิวเตอร์) โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776