สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ปรัชญา

มาตรฐานวิชาการ บริการด้วยใจ ก้าวไกลเทคโนโลยีและสารสนเทศ


วิสัยทัศน์

ส่งเสริมวิชาการ บริการงานทะเบียน สู่มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย


พันธกิจ

1. วิจัยสถาบันเพื่อพัฒนาระบบการคัดเลือกนักศึกษา และระบบงานทะเบียน สู่มาตรฐานด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

2. พัฒนาระบบงานรับเข้านักศึกษา ให้ตรงตามความต้องการของหลักสูตร ทั้งเชิงปริมาณและคุณภาพ

3. สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนและประสานงานสหกิจศึกษา

4. พัฒนาคุณภาพการให้บริการอย่างต่อเนื่อง