สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ปรัชญา

“ส่งเสริมวิชาการ สู่มาตรฐานการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจบริการ”


วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน เป็นหน่วยงาน ส่งเสริม สนับสนุน ด้านวิชาการตามมาตรฐานการศึกษา และพัฒนาระบบบริการ บนฐานเทคโนโลยีและนวัตกรรม


พันธกิจ

1. ส่งเสริมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนให้มีประสิทธิภาพตามกรอบคุณวุฒิ

2. พัฒนา/ปรับปรุงหลักสูตรหมวดศึกษาทั่วไป

3. พัฒนาระบบงานรับเข้านักศึกษาเชิงรุก ให้สอดคล้องกับความต้องการของหลักสูตร

4. พัฒนาระบบงานทะเบียนและการบริการให้มีประสิทธิภาพและทันสมัย

5. พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการจัดการศึกษาให้มีประสิทธิภาพ

6. ส่งเสริมการบูรณาการสหกิจศึกษาเข้าสู่หลักสูตร

7. ส่งเสริมการดำเนินงานประกันคุณภาพการศึกษา

8. ส่งเสริมการดำเนินงานบัณฑิตศึกษา

9. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของคณาจารย์


ยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรตามมาตรฐาน

2. พัฒนากระบวนการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลง

3. พัฒนาระบบและฐานข้อมูลงานทะเบียนด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อสนับสนุนการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ

4. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของมหาวิทยาลัย ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาและการประกันคุณภาพการศึกษาของประเทศ

5. ส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพทางวิชาการของคณาจารย์และบุคลากร ในสำนักฯ