สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ปรัชญา / วิสัยทัศน์ / พันธกิจ


ปรัชญา

“ส่งเสริมวิชาการ สู่มาตรฐานการศึกษาด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยและใส่ใจบริการ”


วิสัยทัศน์

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนเป็นหน่วยงานส่งเสริมสนับสนุน ด้านวิชาการ ตามมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาระบบบริการบนฐานเทคโนโลยี ภายใต้การบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล


พันธกิจ

1. บริหารจัดการสำนักงานให้เป็นไปตามโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office)

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านวิชาการ

3. บริหารจัดการด้านหลักสูตรและงานทะเบียนให้มีประสิทธิภาพ

4. สนับสนุนและส่งเสริมการจัดการสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานบนพื้นฐานสมรรถนะนักศึกษาที่พึงประสงค์

5. พัฒนาและส่งเสริมระบบการประกันคุณภาพการศึกษาให้มีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน


ยุทธศาสตร์

1. ส่งเสริมให้บุคลากรในสำนักงานลดการใช้พลังงานและดำเนินกิจกรรมที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

2. ส่งเสริมให้อาจารย์ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สมรรถนะ ในระดับมืออาชีพ และมีความสำนึกรับผิดชอบต่อส่วนรวม

3. พัฒนาคุณภาพองค์กร ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

4. พัฒนาการจัดการสหกิจศึกษาบูรณาการกับการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐานและการประกันคุณภาพการดำเนินงานสหกิจศึกษา

5. ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร

6. พัฒนาระบบฐานข้อมูลรับนักศึกษาและงานทะเบียน ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยเพื่อ สนับสนุนการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพ