สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะผู้บริหารและบุคลากร


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน

VoIP : 1771


รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนัย ตันวานิช

VoIP : 1772


อาจารย์เอมอร อ่าวสกุล

VoIP : -


อาจารย์ธีรวุฒิ แก้วมาก

VoIP : -

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนางศิริวรรณ กาหลง

VoIP : 1773


งานบริหารทั่วไปและส่งเสริมวิชาการนางรอบีอ๊ะ ขุนทหาร
: ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและส่งเสริมวิชาการ
: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
VoIP : 1100นางสิริกานต์ ฉั่วประเสริฐ
: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปชำนาญการ
VoIP : 1777


นางสุจารี ณ สงขลา
: นักวิชาการศึกษา
VoIP : 1774


งานหลักสูตรและทะเบียนนักศึกษานางสาวนัยนา สืบสาย
: ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานหลักสูตรและงานทะเบียน
: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
VoIP : 1779นางกรรณิการ์ พลด้วง
: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
VoIP : 1774นางลัคณา อ่อนชะนิด
: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
VoIP : 1778นางทิพย์ภาพร ดำกำเหนิด
: นักวิชาการศึกษา
VoIP : 1785นางสุกัญญา หอมจันทร์
: นักวิชาการศึกษา
VoIP : 1783


นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี
:นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ
VoIP : 1776


นางสาวเหมลดา โสมพะยอม
: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
VoIP : -


งานมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพนางสาวพัชราวลัย ภูกระทาน
: ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพ
: นักวิชาการศึกษา
VoIP : 1098นางสาวอุบลทิพย์ ทองชั่ง
: นักวิชาการศึกษา
VoIP : 1099นางสาวยุพดี พันธุ์สะ
: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
VoIP : 1782


งานบัณฑิตศึกษานางสุภานัน ปาตังตะโร
: ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานบัณฑิตศึกษา
: นักวิชาการศึกษา
VoIP : 1689


ศูนย์สหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพนายเอกชัย เบ่าอุบลย์
: ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหัวหน้าศูนย์สหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพ
: นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
VoIP : 1784นางจิราภรณ์ บัวจันทร์
: นักวิชาการคอมพิวเตอร์
VoIP : 1780