สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะผู้บริหารและบุคลากร


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนายวันฉัตร จารุวรรณโน

VoIP : 1771


รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาจารย์ธนัย ตันวานิช

VoIP : 1772อาจารย์ ดร.เพชร รองพล

VoIP : 1773อาจารย์ฐาปนวัฒน์ สุขปาละ

VoIP : -


หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการนายธัญธร โยธี

VoIP : 1773


งานบริหารทั่วไปและส่งเสริมวิชาการนางสิริกานต์ ฉั่วประเสริฐ

: ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและส่งเสริมวิชาการ
: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
VoIP : 1777นางสุจารี ณ สงขลา

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1774นางสาวเสาวภา หมัดลิหมีน

: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

VoIP : 1777


งานหลักสูตรและงานทะเบียนนางลัคณา อ่อนชะนิด

: ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานหลักสูตรและงานทะเบียน
: นักวิชาการศึกษา VoIP : 1778


นางกรรณิการ์ พลด้วง

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1774นางสาวนัยนา สืบสาย

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1779นางทิพย์ภาพร ดำกำเหนิด

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1785นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี

: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

VoIP : 1776นายวัชระ อยู่หนู

: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

VoIP : 1776นางสาวมนฤดี โชคประสิทธิ์

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1782นางสุกัญญา หอมจันทร์

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1783


งานมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพนางสาวอุบลทิพย์ ทองชั่ง

: ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพ
: นักวิชาการศึกษา
VoIP : 1099นางสาวพัชราวลัย ภูกระทาน

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1098นางรอบีอ๊ะ ขุนทหาร

: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

VoIP : 1100


งานบัณฑิตศึกษานางสุภานัน ปาตังตะโร

: ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานบัณฑิตศึกษา
: นักวิชาการศึกษา
VoIP : -


โครงการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพนายเอกชัย เบ่าอุบลย์

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : -นางจิราภรณ์ บัวจันทร์

: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

VoIP : -