สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะผู้บริหารและบุคลากร


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม

VoIP : 1771


รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน

VoIP : 1772รศ.นฤมล อัศวเกศมณี

VoIP : 1773ดร.ชำนาญ พูลสวัสดิ์

VoIP : -


งานธุรการนางเสวียน ชุมละออง

: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
(รักษาการหัวหน้าสำนักงาน)

VoIP : 1777นางสิริกานต์ ฉั่วประเสริฐ

: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


VoIP : 1777นางสุจารี ณ สงขลา

: นักวิชาการศึกษา


VoIP : 1774


งานบริการการศึกษานายเดชพยัฆ วุฒิโสภณ

: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

VoIP : 1775นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี

: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

VoIP : 1776นางสาวมนฤดี โชคประสิทธิ์

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1782นางสาวนัยนา สืบสาย

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1779นางยุพิน ทองหล่อ

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1781นางทิพย์ภาพร ดำกำเหนิด

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1785


งานส่งเสริมวิชาการนางลัคณา อ่อนชะนิด

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1778นางกรรณิการ์ พลด้วง

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1774


งานรับเข้านักศึกษานางบุศรา ชะนะ

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1780นางสุกัญญา หอมจันทร์

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1783นายวัชระ อยู่หนู

: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

VoIP : 1776นางสาวเสาวภา หมัดลิหมีน

: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

VoIP : 1778