สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะผู้บริหารและบุคลากร


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนดร.ฐปนพัฒน์ ปรัชญาเมธีธรรม

VoIP : 1771


รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาจารย์วันฉัตร จารุวรรณโน

VoIP : 1772รศ.นฤมล อัศวเกศมณี

VoIP : 1773ดร.ชำนาญ พูลสวัสดิ์

VoIP : -


หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการนายธัญธร โยธี

VoIP : 1773


งานบริหารทั่วไปและส่งเสริมวิชาการนางสิริกานต์ ฉั่วประเสริฐ

: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

VoIP : 1777นางสุจารี ณ สงขลา

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1774นางสาวเสาวภา หมัดลิหมีน

: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

VoIP : 1777


งานหลักสูตรและงานทะเบียนนางลัคณา อ่อนชะนิด

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1778นางกรรณิการ์ พลด้วง

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1774นางสาวนัยนา สืบสาย

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1779นางทิพย์ภาพร ดำกำเหนิด

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1785นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี

: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

VoIP : 1776นายวัชระ อยู่หนู

: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

VoIP : 1776นางสาวมนฤดี โชคประสิทธิ์

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1782นางสุกัญญา หอมจันทร์

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1783นางยุพิน ทองหล่อ

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1781


งานมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพนางสาวพัชราวลัย ภูกระทาน

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1098นางสาวอุบลทิพย์ ทองชั่ง

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1099นางรอบีอ๊ะ ขุนทหาร

: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

VoIP : 1100


งานบัณฑิตศึกษานางสุภานัน ปาตังตะโร

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : -


โครงการจัดตั้งศูนย์สหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพนางจิราภรณ์ บัวจันทร์

: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

VoIP : -นายเอกชัย เบ่าอุบลย์

: นักวิชาการศึกษา

VoIP : -