สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะผู้บริหารและบุคลากร


ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนนายวันฉัตร จารุวรรณโน

VoIP : 1771


รองผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนอาจารย์ธนัย ตันวานิช

VoIP : 1772


อาจารย์ ดร.เพชร รองพล

VoIP : 1773


อาจารย์ฐาปนวัฒน์ สุขปาละ

VoIP : -

หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการนายธัญธร โยธี

VoIP : 1773


งานบริหารทั่วไปและส่งเสริมวิชาการนางสิริกานต์ ฉั่วประเสริฐ
: ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานบริหารงานทั่วไปและส่งเสริมวิชาการ
: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
VoIP : 1777นางสุจารี ณ สงขลา
: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1774นางสาวเสาวภา หมัดลิหมีน
: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

VoIP : 1777


งานหลักสูตรและงานทะเบียนนางลัคณา อ่อนชะนิด
: ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานหลักสูตรและงานทะเบียน
: นักวิชาการศึกษา VoIP : 1778


นางกรรณิการ์ พลด้วง
: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1774นางสาวนัยนา สืบสาย
: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1779นางทิพย์ภาพร ดำกำเหนิด
: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1785นางสุกัญญา หอมจันทร์
: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1783นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี
: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

VoIP : 1776นางสาวมนฤดี โชคประสิทธิ์
: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1782


งานมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพนางสาวอุบลทิพย์ ทองชั่ง
: ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานมาตรฐานการศึกษาและประกันคุณภาพ
: นักวิชาการศึกษา
VoIP : 1099นางสาวพัชราวลัย ภูกระทาน
: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1098นางรอบีอ๊ะ ขุนทหาร
: เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

VoIP : 1100


งานบัณฑิตศึกษานางสุภานัน ปาตังตะโร
: ปฏิบัติงานในตำแหน่งหัวหน้างานบัณฑิตศึกษา
: นักวิชาการศึกษา
VoIP : 1689


ศูนย์สหกิจศึกษาและแนะแนวอาชีพนายเอกชัย เบ่าอุบลย์
: นักวิชาการศึกษา

VoIP : 1784นางจิราภรณ์ บัวจันทร์
: นักวิชาการคอมพิวเตอร์

VoIP : 1780