สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำหรับนักศึกษา


สำหรับเจ้าหน้าที่


ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ


ปฏิทินวิชาการ ภาคกศ.บป./ป.โท

บริการข้อมูล


ปฏิทินวิชาการ ภาคปกติ (สำหรับนักศึกษา)


ปฏิทินวิชาการ ภาคกศ.บป. (สำหรับนักศึกษา)

ประมวลภาพกิจกรรม

โครงการศึกษาดูงาน ณ สำนักส่เงเสริมวิชาการและงานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม จังหวัดนครปฐม วันที่ 12 มิถุนายน 2562 และ ณ สำนักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร วันที่ 14 มิถุนายน 2562