สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำหรับนักศึกษา

บริการข้อมูล

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 22 พ.ค. 2561 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ การบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ : TQF เพื่อรองรับมาตรฐานตามเกณฑ์การประกันคุณภาพคุณภาพภายในระดับหลักสูตร