สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สำหรับนักศึกษา

บริการข้อมูล

ประมวลภาพกิจกรรม

วันที่ 13 มี.ค. 2561 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพการเรียนการสอน เรื่อง การเปลี่ยนวิธีคิดและการสร้างแรงบันดาลใจให้กับอาจารย์เกี่ยวกับศิลปการสอนและการสร้างแรงบันดาลใจในการทำงาน