สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

ตรวจสอบสถานะการขอเอกสาร

สถิติการขอเอกสารประจำวันที่ 18/07/2019
#
ประเภทรายการเอกสาร จำนวน (ฉบับ)
1
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.ตรี 2
2
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.ตรี (Eng) 1
3
ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร(90วัน) 19
4
Transcript ป.ตรี 23
5
ทำบัตรนักศึกษา 3
6
อื่นๆ ป.ตรี(ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ) 1
รวมทั้งสิ้น
49