สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถิติการขอเอกสาร ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป

#
ประเภทรายการเอกสาร จำนวน (ฉบับ)
1
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.ตรี 292
2
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.ตรี (Eng) 22
3
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.โท 5
4
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.บัณฑิต 54
5
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.บัณฑิต (Eng) 1
6
ใบรับรองภาคเรียนสุดท้าย 137
7
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา(ค่ายเสนา) 1
8
ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร(90วัน) 1,534
9
คำร้องขอใบแทนปริญญาบัตร ป.ตรี 27
10
คำร้องขอรับใบปริญาบัตร(กรณีเกิน2ปี) 33
11
Transcript ป.ตรี 2,183
12
Transcript ป.ตรี (Eng) 102
13
Transcript ป.โท 1
14
Transcript ป.โท (Eng) 1
15
Transcript ป.บัณฑิต 7
16
ทำบัตรนักศึกษา 297
17
คำร้องขอรักษาภาพนักศึกษา 1
18
อื่นๆ ป.ตรี 97
19
อื่นๆ ป.ตรี(ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ) 29
20
อื่นๆ ใบรับรอง สปศ.จชต 2
21
อื่นๆ ใบรับรองครูคืนถิ่น 2
รวมทั้งสิ้น
4,828