สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถิติการขอเอกสาร ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป

#
ประเภทรายการเอกสาร จำนวน (ฉบับ)
1
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.ตรี 366
2
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.ตรี (Eng) 33
3
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.โท 5
4
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.บัณฑิต 65
5
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.บัณฑิต (Eng) 1
6
ใบรับรองภาคเรียนสุดท้าย 139
7
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา(ค่ายเสนา) 1
8
ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร(90วัน) 1,554
9
คำร้องขอใบแทนปริญญาบัตร ป.ตรี 35
10
คำร้องขอรับใบปริญาบัตร(กรณีเกิน2ปี) 43
11
Transcript ป.ตรี 2,267
12
Transcript ป.ตรี (Eng) 111
13
Transcript ป.โท 1
14
Transcript ป.โท (Eng) 1
15
Transcript ป.บัณฑิต 7
16
ทำบัตรนักศึกษา 360
17
คำร้องขอรักษาภาพนักศึกษา 1
18
อื่นๆ ป.ตรี 101
19
อื่นๆ ป.โท ป.บัญฑิต 1
20
อื่นๆ ป.ตรี(ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ) 32
21
อื่นๆ ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ(Eng) 2
22
อื่นๆ ใบรับรอง สปศ.จชต 7
23
อื่นๆ ใบรับรองครูคืนถิ่น 2
รวมทั้งสิ้น
5,135