สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

สถิติการขอเอกสาร ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 12 พ.ย. 2561 เป็นต้นไป

#
ประเภทรายการเอกสาร จำนวน (ฉบับ)
1
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.ตรี 479
2
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.ตรี (Eng) 37
3
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.โท 5
4
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.บัณฑิต 73
5
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา ป.บัณฑิต (Eng) 1
6
ใบรับรองภาคเรียนสุดท้าย 176
7
ใบรับรองการเป็นนักศึกษา(ค่ายเสนา) 2
8
ใบรับรองเรียนครบหลักสูตร(90วัน) 1,690
9
คำร้องขอใบแทนปริญญาบัตร ป.ตรี 41
10
คำร้องขอรับใบปริญาบัตร(กรณีเกิน2ปี) 51
11
Transcript ป.ตรี 2,569
12
Transcript ป.ตรี (Eng) 122
13
Transcript ป.โท 2
14
Transcript ป.โท (Eng) 2
15
Transcript ป.บัณฑิต 9
16
ทำบัตรนักศึกษา 409
17
คำร้องขอรักษาภาพนักศึกษา 1
18
อื่นๆ ป.ตรี 138
19
อื่นๆ ป.โท ป.บัญฑิต 2
20
อื่นๆ ป.ตรี(ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ) 46
21
อื่นๆ ใบแทนใบรับรองคุณวุฒิ(Eng) 4
22
อื่นๆ ใบรับรอง สปศ.จชต 34
23
อื่นๆ ใบรับรองครูคืนถิ่น 2
รวมทั้งสิ้น
5,895