สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียนสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา


ขอประกาศว่า


จะบริหารงานด้วยความมีคุณธรรม


โปร่งใส ตรวจสอบได้


และจะป้องกันปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นในทุกรูปแบบคลิกดูประกาศ