สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน
สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

รายงานการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

สถิตินักศึกษาใหม่แรกเข้า ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

สถิตินักศึกษาใหม่แรกเข้า ระดับปริญญาตรี ภาคกศ.บป.

สถิตินักศึกษาใหม่แรกเข้า ระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท

สถิตินักศึกษาใหม่แรกเข้า ระดับบัณฑิตศึกษา ป.วิชาชีพครู